Алдарлыг мөге, композитор

  0
  2
  Бөгүн, январь 18-те, Тыва Республиканың Начын мөгези, ССРЭ-ниң спорт мастери, хостуг хүрешке Ыраккы Чөөн чүктүң болгаш Сибирьниң сес катап чемпиону, ССРЭ-ниң күш-культуразының тергиини, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, кайгамчыктыг талантылыг композиторларының бирээзи Кара-Кат Ооржактың 75 хар хүнү.

  Кара-Кат Ооржак, төрүттүнген дугайында херечилели ёзугаар алырга, 1945 чылдың январь 18-те Барыын-Хемчик кожууннуң Совет Тываның 5 чылы суурга төрүттүнген. Кара-Кат Очур-оолович боду: “Мээң төрүттүнген черим көктүг-шыктыг Манчүрек, 1945 чылда Совет Тываның 5 чылы суур чок турган. Тыва Арат Республиканы Совет Эвилелинге 1944 чылда каттыштырган болгай” – деп чугаалаар чораан. Ынчангаштың төрүттүнген чуртунуң дугайында “Манчүрегим” деп ат-сураглыг ырыны ол бижээн. Ооң бо ыры чоннуң ынак ырларының бирээзи апарган, республиканың культура ордуларының болгаш театрларының сценаларынга концерттерге бөгүнде чаңгыланып турар.

  Композитор Кара-Кат Ооржактың бижээн ырыларының чыындызы «Алаш хемниң аялгазы» деп ат-биле чырыкче үнген. Тыва Республиканың Начын мөгези “Спортчу марштың” автору. Ооң бижээн ырылары тыва композиторларның эң эки ырларының антологиязынче кирген.

  Амыдыралда болуушкуннарга тоомча чок эвес болгаш, республиканың хөй-ниити ажылынга идепкейлиг киржип чораан. Тыва Республиканың композиторларының чогаадыкчы эвилелиниң баштаар чериниң даргазынга соңгуттургаш, композиторларның чон-биле харылзаазын улам быжыктырган.

  Көдээ суурларже концерттиг үнүүшкүннерни удаа-дараа организастап, ыры-хөгжүмге салым-чаяанныг композиторларның болгаш ыраажыларның ырларын ол концерттерниң программазынче киирип, аныяк авторларга хөгжүм уран чүүлүнче орукту ажыдып турган.

  Сүт-Хөл, Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик кожууннарның Хүндүлүг хамаатызы деп аттарны Кара-Кат Очур-оолович Ооржакка тывысканы республиканың сайзыралынга киирген ооң улуг үлүүнүң херечизи.

  #Культура #Композиторларэвилели #75хар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
  Реклама