Ам-даа күжениишкинниг ажылдаарын дилээр-дир мен

  0
  13
  Ам-даа күжениишкинниг ажылдаарын дилээр-дир мен

  Шолбан Кара-Оол Владислав Товарищтайович-биле Москвадан ужуп келгенин социал четкилерде дыңнаткан.

  – Тываның шупту соңгукчулары, чону дыңнаан боор. Дүүн апрель 7-де болза президентиниң адынга бодумнуң өмүнээмден дилег чагааны киирген кижи мен. Оон кол утказы дээрге-ле, 14 чыл ишти республиканы удуртуп баштадым. Ол дыка улуг болгаш көвей үе-дир. Ынчангаш бүзүрел дээш, чонумнуң деткимчези дээш, улуу-биле четтирип тур мен. Ынчалза-даа ажыл турбас ужурлуг, ам-даа сайзыраар, көвүдээр, ам-даа чедиишкинниг ажылдаар. Эрге-чагыргада ажылдап турар кижилер бодунуң талазындан кызымак ажылын, шудургу ажылды көргүскен турар ужурлуг.

  Дүүн Президентиден, Россияның удуртукчузундан дилээн мен. Мээң ол дилээмни күүседип берген, ынчангаш бо улуг, бедик эрге-чагыргадан халаштым.

  Владислав Товарищтайович бодунуң эрге-чагыргазын болза дүүн хүлээп алган кижи. “Улуг удуртукчузу” деп бедик эрге-чагырганы удуртуп эгелээн. Бо чоокку хүннерде эрге-чагырганың кол угланыышкыннарын хүлээдир ужурлуг мен. Хоойлу-дурум-биле алыр болза, ам эрге-чагыргада ажылдап турар кижилер бодунуң күүседир эрге-чагыргазын чаа Чазак ажылдап эгелээринге чедир шупту кызымак, шудургу ол ажылды күүседир ужурлуг. Кижилерниң кызымаандан, кижилерниң кайы-хире туруштуундан, харысаалгалыг ажылдап турарындан ол хамааржыр. Ынчангаш эрге-чагыргада ажылдап турар эш-өөрүмден дилеп тур мен – боттарының талазындан черле сулараңгай байдалды тургуспайн, эки, оон-даа күжениишкинниг ажылдаар. Хөй кезии эрге-чагыргада ажылдап турар кижилер аныяк кижилер-дир силер, ынчангаштың ам-даа күжениишкинниг ажылдаарын дилээр-дир мен.

  Бистиң бо ажылывыстың артында эң-не кол чүүл дээрге – Тывавыска ынаавыс, Тывавысче бистиң боттарывыстың барымдаавыс. Бо дээрге өгбелеривистен артып калган бистиң чер-чуртувус тур. Ынчангаш ооң сайзыралы бир-даа минута, бир-даа секунда турбас ужурлуг. Ооң сайзыралы дээрге-ле эрге-чагыргадан дыка көвей хамааржыр. Эрге-чагыргада ажылдап турар кижилер база үелиг болур, эрге-чагырга кажан-даа үелиг деп мен силерге кажан-даа чугаалап чораан мен. Ынчангаш бо билдириишкинни бижиирде, мен бодумнуң туружум шак ындыг турган.

  Бо 14 чыл иштинде ажылдап каан байдалымны черле кажанда-даа хир-чамга дээспес деп бодап турган кижи мен, ол болза мээң чуртталгамның эң-не солун талалары, эң-не солун үези-дир. Ынчангаш кандыг-даа хир-чамныг, сагыш-бодалдыг кижилерге ону дээртпес деп бодал-биле бо ажылымны Улуг Даргам таварыштыр хүлээдип берип турарым бо.

  Бодумнуң эрткен оруумну шаам-биле чүткүттүм, ону дөмей-ле төөгү бодунуң үнелелин бере бээр деп чүвеге мен бүзүреп тур мен. Чонум-даа көруп, үнелелин бере бээр боор. Эң-не кол чүве – төөгү дугайында чугаалаарында эвес, а бөгүн чедиишкинниг, кайы-хире чүткүдүп, чедип алганывыс, ол чедиишкин канчап-даа куду батпас ужурлуг. Ол чедиишкинден бедик, оон-даа ырадыр өзер ужурлуг бис. Ынчангаш бо мээң базымымның артында шак бо мындыг шимчээшкиннер бар.

  Чогум чонум-биле дөмей чугаалажып, сүмележи бээр бис. Мен кайнаар-даа читпээн мен. Хар-назынымны ап кээр чүве болза, ындыг дыштанылгаже база белеткенмейн тур мен. Ажырбас, Тывам дээш ам-даа ажылдаптар, үүлем, ажылым ам-даа бар деп, аңаа бүзүреп чоруур кижи мен. Улуг даргавыс-биле оон дугайында база чугаалашкан бис.

  Ынчангаш хүндүлуг чонум, эмин эрттир муңгараан-даа ажыы чок, девидеп халаан-даа ажыы чок. Эрге-чагырганың болур ужурлуг ажылы-дыр, бо үеде, бо шакта чаа эрге-чагырганың оон-даа күжениишкинниг, оон-даа чедиишкинниг ажылдай бээр деп чүүлге бүзүреп тур мен.

  Владислав Ховалыг: Шолбан Валерьевич бөгүнде Чазак кежигүннеринге болгаш шупту ниити республиканың удуртукчуларынга кыйгырыгны салды. Суларап болбас, ажыл улуг хевээр, кидин-түлүк турар ужурлуг. Ынчангаш чоокку үеде ажылывыстың чаа кайы төлевилелдер ажылдаар, чаа кандыг төлевилелдер тыптып кээри чоорту ажылдап турувуста көстүп келир

  Реклама