Амыдырал-чуртталгазын улам-на экижидип ап турар

  0
  7
  Амыдырал-чуртталгазын улам-на экижидип ап турар

  ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем кожуннуң губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге ужуражып, мал оолдаашкынының байдалын хынап четкен.

  – Арыг-Бажы сумузунуң «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң киржикчизи Алдынай Чонданның аалында бо хүнде 100 ажыг хураганнарын камгалап алган. Ам-даа төрүүр 60 хире баш хою бар.
  Беш ажы-төлдүг улуг өг-бүлениң демниин, ажылыгырын, бот-боттарынга дузалажып тургаш малын өстүрүп турарын көөрге өөрүнчүг-дүр. Ажы-төлүнүң улуглары база ада-иезинге дузазын көргүзүп эгелээн.

  Уруглары Ийи-Талда аграр школа-интернадында өөренип турар. Тус школа-интернатты бүдүн республикадан “Кыштаг”, “Чаа сорук” төлевилелдиң малчыннарының ажы-төлүн хүлээп ап, өөредир кылдыр туткан болгай.

  Чаа сорукчулар чаңгыс чер-чурттугларының бүзүрелин шынзыдар дээш кызымаккай ажылдап, малының санын өстүрер сорулганы салган.

  Арыг-Бажында «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелиниң 2016 чылдың киржикчилери Александр биле Айлаң Чусумаалар идекпейжи, хөй ажы-төлдүг өг-бүле. Бо үеде хууда дузалал ажыл-агыйын тургускаш, боттарының бүдүрген ак чеми-биле хандырттынып турар. Оон аңгыда ажы-төлүн чажындан тура мал азырап тудар ажылга өөредип турары кончуг шын. Эр-хейлер!

  Чонданнар, Чусумаалар губернатор төлевилелдериниң ажык-дүжүүн көрүп, өг-бүлезиниң амыдырал-чуртталгазын улам-на экижидип ап чоруурлар.

  Реклама