Амыдыралда – улусчу эгелээшкиннер

  0
  4

  Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелелинге республиканың үш мурнуу чериниң – Таңды, Эрзин болгаш Тес-Хем кожууннарның улус-чонунуң идип үндүргени улусчу эгелээшкиннерни сайгарып чугаалашкан.

  Республиканың тараалаң ораны – Таңды кожуун – чыглып келген аалчыларын эвилең-ээлдек уткуп алган. Бай-Хаак суурга муниципалиттерниң төлевилел командаларының 32 специализи чыглып келгеннер.

  Таңды кожуунуң чагырга чериниң даргазы Алик Монгуш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 2021 чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылыр чарлаанының онза ужур-дузалыынга доктаап, “Көдээ девискээрлерниң моон ыңайгы хөгжүлдезин болгаш чечектелиишкинин чурттакчы чон боду шиитпирлээр, аңаа боду сонуургалдыг болур ужурлуг” деп чугаалаан.

  Болуп эрткен хамаатыларның чыыштарынга сумунуң чурттакчылары боттарының чурттап турары девискээрлериниң оон ыңайгы хөгжүлдезинге хамаарыштыр эгелээшкиннерни идип үндүргеннер: Уургайлыг аржаанынга, Кочетов сумузунда хөй-ниитиниң девискээринге чаагайжыдылганы чорудары, Хадың-Аксы суурга кудукту кагары. Эң дээре улусчу эгелээшкиннер төлевилелдериниң шилилгезин муниципалитет комиссиязы чорудар.

  Эрзин кожуун чагыргазының командазын чагырга чериниң даргазы Орлан Чигжит баштап алгаш чораан. Ол кожууннуң чурттакчыларының улусчу эгелээшкиннериниң дугайында чугаалаан: Сарыг-Булуң суурга чыжыргана ажыл-агыйын, көдээ туризмни хөгжүдери, сагыш-хөөн сайзыралының төвүн тургузары, Мөрен сумузунуң чанында аржаанны чаагайжыдары. Эң дээре улусчу эгелээшкиннер төлевилелдериниң шилилгезиниң талазы-биле ажылдарны Эрзин кожуунга уламчылаар.

  Тес-Хем кожууннуң чагырга чериниң специалистери дараазында эгелээшкиннерни бараалгатканнар: Самагалдай суурга төөгү музейин тургузары, Самагалдай болгаш Берт-Даг сумуларынга кудуктарны кагары, “Шара-Нур” эмнээшкин-кадыкшыдылга комплекизин, Оо-Шынаа сумузунга хол-бөмбүүнүң шөлүн тудары.

  Чер-девискээрлерниң онзагайын болгаш оларда бар чидиг айтырыгларны өөренип көрбүшаан, Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелели улусчу төлевилелдер шилиириниң талазы-биле арга-сүмени берип, методтиктиг дузаны чедирген.

  Реклама