Амыдыралдың өзээ – ие-херээжен

  0
  3
  Амыдыралдың өзээ – ие-херээжен

  Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының Тывада эргелелинге хоругдал черлеринде хосталгазын казыттырып шиттирген херээженнерниң ортузунда Бүгү-россияның “Че-ве, кыстар!” мөөрейиниң ийиги чадазын тодараткан.

  Бо удаада аңаа бирги чадада тиилекчилер болган ийи шөлүлге колониязының, а ол ышкаш истелге изоляторунуң херектээн херээженнери киришкен. Мөөрей киржикчи бүрүзүнүң таныштырылгазындан, сонуургаар хандыкшылының дугайында чугаадан эгелээн.

  Ооң соонда киржикчилер боттарының даарааны платьелерни болгаш костюмнерни кедип алгаш, жюри кежигүннеринге бараалгаткан. «Национал янзы-хөөн» деп чадага олар төрээн чериниң дугайында сактып чугалааннар, а чогаадылга мөөрейинге ырлап, танцылааннар. Херээженнер ортузунда мөөрей болганда, чемзиг холдуг ооң киржикчилери амданныг чем кылырынга маргышпайн баар арга чок болганы чугаажок.

  Беш шылгалданың түңнелдери-биле бирги черни истелге изоляторунуң ажыл-агый килдизинде кеземче хуусаазын эрттирип турар Долаана Монгушка тывыскан. Ол бо чылдың март айда Вологда хоорайга хоругдал черлериниң ортузунга болуп эртер Бүгү-россияның түңнел мөөрейинге бистиң республиканы төлээлээр.

  «Херектен херээженнерниң мөзү-бүдүш болгаш культурлуг деңнелин бедидеринче, оларның хостуг үезин организастаарынче, өг-бүле үнелелдерин, чогаадыкчы мөзү-бүдүштү хевирлээринче угланган мөөрей шииттирген херээжен кижилерге бодунуң амыдыралын база катап черзилей көөр, канчаарга-даа, амыдыралдың өзээ – ие-херээжен дээрзин медереп билиринге салдарлыг болур» – деп, мөөрейиниң түңнелдерин үндүрүп тура эргелел начальнигиниң оралакчызы Александр Храмов демдеглээн.

  Реклама