Амыдыралдың кадык овур-хевири дээш акша төлеп бээр

  0
  2

  Күш-культура-кадыкшылга ачы-дузазының төлевири дээш үндүрүг эгидилгезиниң дугайында хоойлу төлевилелин Күрүне Думазы бирги номчулгада хүлээп алган.

  Хамаатының эгидип ап болгу дег акша-хөреңгилериниң эң бедик түңү 15,6 муң рубль болур. Ук түңнү алыр дизе, ачы-дуза көргүзериниң дугайында керээниң хоолгазын база касса чегин саазын азы электроннуг хевирге киирер. Россияның чазаа үндүрүг эгидилгезин төледип ап болур ачы-дузаның база ындыг ачы-дузаны көргүзүп турар организацияларның даңзызын тодарадыр.

  Ниити-российжи улусчу фронтунуң «Спорттуң тоолчургу кижилери –уругларга» төлевилелиниң координатору Геннадий Сандырев 2017 чылда-ла Ниити-российжи улусчу фронт ындыг эгидилгелерниң эргежок чугулазының дугайында чугааны көдүрүп келген.

  – Хамаарышкан төлевилелди Күрүне Думазында сайгарып эгелээнинге өөрүп турар бис. Ону Россияның Чазаа, специалистерниң, ооң иштинде Ниити-российжи улусчу фронтунуң эдилгелерин өөренип көрүп тургаш, ажылдап кылган. Чоокку үеде депутаттар болгаш Федерация Чөвүлели хоойлу төлевилелин бадылаптарга, ол бо чылдан тура күштүг болуп кирер дээрзинге идегеп турар бис – деп, Сандырев чугаалаан.

  Реклама