Амыдыралын ак көк дээрге тураскааткан

  0
  1
  “Ийиги ужудукчудан агаар суднозунуң командиринге чедир дешпээн” деп “Тува Авиа” компанияның Ми-8 вертоледунуң командири Мерген Кысыгбайны мактап болур. Үжен үш харлыг командир самолеттарга-даа ужуп четтигипкен, ынчалза-даа “вертушкага” ужудары аңаа тааржыр болган.

  Мерген Кысыгбай – Оренбург облазының хамааты авиациязының Бугурусланда ужудулга училищезиниң доозукчузу. Ол “Агаар судноларын ажыглаары” деп мергежилге өөренип алган. Училищени дооскаш, ажылчы бирги базымнарын, 2009 чылда, Красноярскиниң “АэроГео” авиакомпаниязының Кызылда салбырынга, Ан-2 самолеттуң ийиги ужудукчузу кылдыр эгелээн.

  “Ол чылдарда Тываның хамааты авиациязы берге байдалга турган, ынчангаш республикага доктаамал рейстерни “АэроГео” авиакомпаниязы күүседип турган. Чартык чыл ажылдап турумда, шериг албан хүлээлгезинче кыйгырты берген. Шериг хүлээлгемни күүсеткеш, катап ажылымга тургустунуп алган мен. Кезек үе эрткенде мени вертолет удуртурунче шилчиткен. Ону күзелдиим-биле хүлээп алган мен” – деп, аныяк ужудукчу чугаалаар.

  Авиация эвес болза, шериг кижи болур турганын Мерген Вячеславович чугаалаар. Амыдыралын дээрге тураскаадырын ужудукчу даайы сүмелээн. Эң-не бир дугаар уттундурбас ужудуушкуну ыраккы Кунгуртугже болган. Дагдыныкчылары база бүзүрелдиг – аныяк ужудукчуга дуржулгалыг борт командирлер мергежилдиң чажыттарынга өөреткен. Ам-даа ол чамдык таварылгаларда улуг коллегаларындан сүме алырындан ойталавас.

  “Кайда-даа ышкаш, ажылга нарын байдалдар тургустунуп кээр. Дуржулгалыг коллегаларым кажан-даа ойталавас, шуптузун айтып бээрлер. Чижээлээрге, канчаар эки ужуп үнер азы хондурарда кирерин шын санап алырын, кызыгаарлаашкынныг шөлдүң байдалынга чорудары, байдалды өөренип көөрү дээш өске-даа” – деп, Мерген Вячнеславовоич демдеглээн.

  “Тува Авиа”-ның ужудукчуларының ажылчын хүнү ужар мурнунда белеткелден эгелээр, ылаңгыя эмчи хыналдазын эртери албан. Улаштыр агаарның байдалын сайгарар, рейс күүседир районда кызыгаарлаашкыннар база хоругдаашкыннар бар бе, авиация техниказын хүлээп алыры, ол ышкаш ужуп үнеринге белеткел. Бир эвес ужуп үнерин болдурбас чылдагаан чок болза, ужуп үнериниң шиитпирин агаар суднозунуң командири хүлээп алыр. Оон көдүрлүп үнер, бедип алгаш, ужа бээр. Тывага ортумаа-биле баазадан чедер пунктуга чедир вертолеттуң ужары чаңгыс талаже 1,5 шак болур. Кызылга дедир келгеш, экипаж ужудулганың сайгарылгазын кылыр.

  “Вертолеттуң экипажы: борт командири, ийиги ужудукчу база бортмеханик. Бис аңгы-аңгы сорулгалар күүседип турар бис – санитарлыг рейстер, Тыва иштинге рейстер, коммерциялыг ужудулгалар, туристер дажыыр дээш оон-даа өске” – деп, Мерген Кысыгбай ажылын таныштырган.

  Хамааты авиация чүгле кижилер дажыыр азы тонна чүъктер чүдүрер пассажир болгаш транспорт самолеттары эвес-тир. Ол дээрге ыраккы кожууннарның чурттакчыларын аай-дедир аргыштырар вертолеттар база. Ол ышкаш, өөредилге чылдары, муң-муң шак ужудулгалар база практикалар-дыр. Ынчангаш Мерген Вячеславович келир үеде авиатор болуксаар оолдарга эки өөренирин, база дуржулгалыг кижилерден дуза дилээринден эпчоксунмазын база кезээде чаа чүүлдерни сонуургап чоруурун сүмелээн.
  Реклама