Амыр-Санаа дайзыннардан дескеш…

  0
  34
  Амыр-Санаа дайзыннардан дескеш…

  Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту сайзырадыр сорулга-биле эрткен чылын эрттирген “Тываның 2020 чылда эң дээре сайгарлыкчызы” мөөрейге ниитизи-биле 108 сайгарлыкчылар киришкен.
  “Иштики туризм адырынга эң дээре сайгарлыкчы” номинацияга Чаа-Хөл кожуунда хууда сайгарлыкчы Э.Ч. Кара-Сал киришкеш, тиилекчи болуп үнген. Бо тиилелге Чаа-Хөл кожуунга иштики туризмни улам сайзырадырынга, Тывадан дашкаар девискээрлерден келген туристерни бедик деңнелге хүлээп алырын хөгжүдеринге улуг идегелди берип турар.

  Бо идегелди боттандырарынга Чаа-Хөл кожууннуң бойдус байлаа-даа, агаар-бойдузунуң чаражы-даа, эрте-бурунгудан бээр төөгүзү-даа улуг ужур-дузалыг. Чаа-Хөлде Сүме-Бели дагның ужунда хая иштинде эрте-бурунгу бурганны, бо бурганның Сүме-Бели дагның хаязында оюп кылган хоолгазын, Чаа-Хөлдүң девискээринде эрте-бурунгу базырыктарны туристер чылдың-на сонуургап кээп турар. Саян-Шушенск ГЭС-тиң суг хөөлбээнге, Уур-Сайыр, Кара-Суг, Ажыг-Суг аржааннарга чүс-чүс кижилер кирип, кадыкшылының байдалын экижидип алыр аргалыг.

  Коронавирус аарыгның хамчыының уржуунда эрткен 2020 чылда Чаа-Хөлге келген туристерниң саны шоолуг-ла хөй эвес болган – 3984 кижи.
  Чаа-Хөл кожуун чагыргазының аппарат хуралынга туризм талазы-биле 2021 чылда кылып чорудар ажылдарны сайгарып чугаалажып, күүседир сорулгаларны тодараткан.

  Даг туризминиң “Тываның бедиктери” клубтуң “Алага” деп салбырын бо чылын Чаа-Хөлге тургузарын шиитпирлээн. Алага деп кончуг кадыр болгаш бедик даг Чаа-Хөл кожууннуң девискээринде бар. Тыва тоолчургу тоожуларның маадыры Амыр-Санаа дайзыннардан дескеш, алага деп маска-биле кадыр дагның хаяаларын оя шаап, туттунуп үнгеш, туттурбайн барган чүве-дир.

  Ижин-шөюндү аарыгларын эмнээринге эм-дом шынарлыг “Ажыг-Суг” аржаанны тус чер чергелиг эмнелге-кадыкшылга девискээри кылдыр хүлээп көөрүн чедип алыр сорулганы салган. Ол чүүл бо аржаанга эмнелге-кадыкшылга баазазының материалдыг баазазын хөгжүдеринге улуг дузалыг болур ужурлуг.

  Чаа-Хөл кожууннуң төөгүзү, эм-дом шынарлыг аржааннары болгаш чараш агаар-бойдузу-биле холбаалыг онзагай суй белектер бүдүрүлгезин организастаарын, видеороликтерни тырттырарын база шиитпирлээн.

  Реклама