“Аныяк армия” бажыңы ажыттынган

  0
  1

  Дүүн,февраль 25-те, Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайның 2 дугаар школазының баазазынга “Аныяк армия” бажыңы ажыттынган. Ооң ажыдышкынын Тыва Арат Республиканың 100 чылынга, Афганистандан совет шериглерни 1989 чылда үндүргениниң 32 чылынга тураскааткан.

  Тывадан афган дайынынга 450 ажыг оолдар киришкен. Оларның 12-зи тулчуушкун шөлдеринге амы-тынындан эрес-дидими-биле чарылган. Афганистанга тулчуушкуннарга алган балыгларындан элээн каш тыва “афганнар” төрээн Тывазынга чок болганнар.

  “Аныяк армия” бажыңын, аңаа афганчы интернационалчы дайынчыларының өрээлин, “Аныяк армияның” тус чер организациязының штавын ажыдары-биле Шагаан-Арыгның 2 дугаар ортумак ниити билиг школазының чер иштинде адакы каъдын септээн, ону “Аныяк армияның” идейлиг угланыышкынынга дүүштүр дерип каастаан болгаш стол, сандай дээш херек эт-септи саткан.

  “Аныяк армия” бажыңында онзагай чүүл – афганчы интернационалчы дайынчыларының өрээли. Ону онзагай көрүштүг, эрес-маадыр ада-чуртчу уткалыг кылдыр дерип каастаан. Афганчыларның өрээлинде Улуг-Хем кожуундан Афганистанга дайынга киришкен тыва солдат оолдарның чуруктары бар. Афган дайынның киржикчилери Шолбан, Леонид, Юрий Кара-оол алышкыларның, биче сержант Севастьян Ыянмааның, дайынчылар Александар Ховалыг биле Николай Удур-оол дээш өскелерниң-даа чуруктарын болгаш дайынчы шаңналдарын көрүп, афган дайынга оларның киржилгезиниң дугайында номнарны болгаш солуннарны ажып номчуп болур.

  “Аныяк армия” бажыңының байырлыг ажыдыышкынынга Афганистанга дайынның киржикчизи С.С. Шактар, дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчилериниң «Дайынчы акы-дуңмалашкы» хөй-ниити организацияның кежигүнү, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Э.М. Хуурак, Улуг-Хем кожуун чагыргазының удуртукчу даргалары болгаш чалаттырган аалчылар киришкен.

  “Аныяк армия” бажыңын ажытканының кол сорулгазы – аныяк өскенни дайынчы ада-чуртчу мөзү-шынарга кижизидери. Амгы үеде Улуг-Хем кожуунда « Аныяк армияның» 12 отрядтары бар, ында 242 оолдар, уруглар хаара туттунган.

  Реклама