Аныяк эртемденниң шинчилелдери

  0
  0
  Аныяк эртемденниң шинчилелдери  ✍🏻Кылып чоруткан эртем-шинчилел ажылдары республиканың хөгжүлдезинге дузалыг болза, эртемден кижиге улуг өөрүшкү, ооң улам тура-соруктуг ажылдаарынга идиг. Ындыг аныяк эртемденнерниң бирээзинге Тыва Республиканың “Тыва эртем төвү” күрүнениң бюджет албан чериниң килдис удуртукчузу Шеңне Ховалыгны хамаарыштырып болур.

  Шеңне Ховалыг “Сыын ажыл-агыйының “Каа-Хем” бүдүрүлге-үлетпүр комплекизин тургузары” деп төлевилелди ажылдап кылгаш, Тыва Республиканың Чазааның Даргазының 2020-2021 чылдарда аныяк эртемденнерге деткимче грантызын ойнап алган. Бо төлевилел ёзугаар республиканың Каа-Хем кожуунга сыын ажыл-агыйын тургузары-биле Тумат-Тайгазы сынның мурнуу талазында сыын одарладырынга тааржыр оът-сиген курлавырының шынарын болгаш хемчээлин тодарадып шинчилээр.

  Сыын ажыл-агыйы-биле холбаалыг эртем-шинчилел ажылдарын чорударының арга-дуржулгазы эртемден Шеңне Ховалыгда бар. 2018-2019 чылдарда биология эртемнериниң доктору Чойган Самбыланың удуртулгазы-биле “Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Туран” сыын ажыл-агыйының” экологтуг мониторингизин организастаары” деп эртем программазын боттандырып чорударынга киришкен. Ол эртем-шинчилел ажылдарының үезинде «Туран» сыын ажыл-агыйының 17 бойдус парктарының ниитизи-биле 1576 га девискээрин шинчилеп, ону канчаар ажыглаар талазы-биле арга-сүмелерни ажыл-агыйның ажылдакчыларынга берген.

  Шеңне Дурген-ооловна 2013 чылда Тываның Күрүне университединиң география факультедин дооскан. Эртем-шинчилел ажылдарынга университетке өөредилге үезинде хандыкшып эгелээн. Ооң эртем-шинчилел ажылдарының бир угланыышкыны – сыын ажыл-агыйын хөгжүдеринге тааржыр одарларның оът-сиген курлавырын шинчилээри.

  Реклама