Аныяк зоотехниктиң чоргааралы

  0
  1

  Бай-Тайга кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң кол зоотехниги Шеңне Байыр-оол «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелин кожуунда удуртуп турар харыысалгалыг специалист. Аныяк зоотехник кожуунда ук төлевилелдиң боттаныышкыны кандыг байдалда чоруп турарын @tmgnews17 дыңнаткан.

  — «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» төлевилелинде киржип турар киржикчилер хүлээнген ажылынга аажок кызып ажылдап турар, оларның дөргүл-төрелдери деткип, дузалажы бээр чорду. Бо төлевилел чүгле киржикчилерге эвес, бүдүн аал-аймак, төрел бөлүк мурнунга улуг харыысалга-дыр.

  Кожуунга чылдың-на 7 кыштаг немежип турар. Тывада кожууннар аразында Бай-Тайга кожуун мал бажының санының талазы-биле бирги черде турар. Сөөлгү чылдарда Бай-Тайга кожуун бирги, ийиги черлерден дүшпейн турары дээрге-ле, бистиң ажылывыстың түңнели, улуг чедиишкинивис деп санап турар мен.

  Киржикчи бүрүзү аңгы-аңгы, чамдык улуска деткимче, арга-сүме херек, а бир чамдыызы аажок кызымак, бот-башкарлып шыдаар. Бир киржикчивис даайы-биле кады, үш кижи демнежип алгаш, кыштаан тудуп доозуптулар. Ыяш-дашты тайгадан чүгле бадырып алыры безин ындыг-ла амыр эвес болгай. Чон дыка-ла шыдамык, езулуг-ла маадырлыы-биле ажылдап турарлар. Ниитизи-биле олар шупту шудургу ажылчын, эрес-кежээ, кызымак-тыр.

  Күрүнениң деткимчези чоннуң хей-аъдын көдүрүп, ажылче тура-соруун күштелдирип турары дыка өөрүнчүг-дүр – деп, аныяк зоотехник чоргааралын чажырбады.

  Аянмаа Салчак