Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелди тургузар

  0
  0
  Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелди тургузар
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазынга дүүштүр Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелди тургузарының дугайында ажылчын хуралды Чазак Даргазының оралакчызы Саида Сенгии эрттирген. Аңаа агентилелдиң тургузуунуң, штат чурумунуң, турар чериниң, юридиктиг адрезиниң болгаш өске-даа эргежок чугула организастыг айтырыгларны чугаалашкан.

  – Республиканың, чурттуң эргелеп-башкарылгазынга аныяктарның киржилгезиниң дугайында чаа билиишкинниг, боттуң күжү-биле бурунгаар хөгжүүр күзелдиг аныяктарның эгелээшкинин деткиири кончуг шын шиитпир деп санаар мен. Республикада 14-ден 35 хар назылыг 102 муң аныяк кижилер бар, олар чурттакчы чоннуң 31 хуузун тургузуп турар. Хөй нуруузу Кызыл, Ак-Довурак хоорайларда, Кызыл, Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Таңды кожууннарда чурттап чоруурлар.

  Тываның аныяктары – чоруттунуп турар регионалдыг акцияларның, слеттар болгаш мөөрейлерниң эгелекчилери болгаш идепкейлиг киржикчилери. Чазак база оларга улуг деткимчени көргүзүп турар. “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”, “Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелдеринге, а ол ышкаш өске-даа программаларга болгаш төлевилелдерге аныяктар киржип турарлар.

  Күүсекчи эрге-чагырга органнарының баазазында дээди өөредилге черлерин кызыл диплом-биле доосканнарны улам ыңай стажировкаладыры, ооң соонда оларны ажыл-агый-биле хаара тудары, чурттаар бажың-балгат садып алырынга ипотека чээлилериниң шүүделин дуглажырынга, аныяктар төптерин тургузарынга болгаш өске-даа ажылдарга чазак киржип турар.

  Чоокку үеде Кадрлар депртаментизинде, Өөредилге болгаш эртем, Саң-хөө, Юстиция яамыларында коллегаларывыс-биле кады республика Баштыңының даалгазының организастыг өзек чүүлдерин дооскаш, санал-оналывысты киирер бис.
  Реклама