Аныяктар ордузу аалчыларын хүлээп эгелээн

  0
  4
  Аныяктар ордузу аалчыларын хүлээп эгелээн

  Найысылал Кызылдың төвүнде онзагай чараш Аныяктар ордузунуң эжиктери бөгүнден эгелеп аалчыларын хүлээп эгелээн. Бөгүн кызылчыларның үрде манааны Аныяктар ордузунуң байырлыг ажыдыышкыны болганын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Аныяктар ордузунда биги каъдында онзагай черни “Алдын дошка” стелларийи ээлеп турар. Ийиги каътта школачыларга сөөлгү үениң депшилгелиг технологияларын шиңгээдип, чогаадыкчы бодалдарын боттандырар «Кванториум» технопарыгы, аныяк эки турачылар төвү, ыры болгаш танцының “Саяннар” ансамблиниң баазазы, салым-чолун доңнаштырып, өг-бүле болур дээн аныяктарны бадылаштырар зал, ресторан дээш шупту ында.

  Байырлыг ажыдыышкынның кол маадырлары идепкейлиг, чогаадыкчы аныяктар болган. Олар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду өргээзинче “Шагаа-биле!” деп байыр чедириишкини-биле уткуп алганнар.

  — Ылап-ла онзагай болуушкун-дур, ол дээш өөрүп тур мен. Үрде манаан болгаш ындыг бе, ийи дакпыр өөрүнчүг болду. Берге айтырыг бүрүзүн билип, ону эрес-дидим шыдажып эрттивис. Түңнелинде шупту боттаны берген. Ол дээрге-ле тугужуларывыстың, маңаа кызымаккай ажылдап турган кижилеривис ачы-хавыяазы-дыр. Кол-ла чүүл – бо бүгүнү келир үеде салгалдарывыска дээш, соовустан чоруп олурар аныяктарывыска дээш кылган бис. Ажы-төлүвүс бистен күштүг, шыдалдыг, чедиишкинниг, бурунгаар көрүштүг болур ужурлуг. Ол дээш күзелим ханып тур, силер-биле кады өөрүп тур мен – деп Чазак даргазы чугаалаан.

  Дараазында аалчыларга өг дүндүү ышкаш дээвиирлиг “Алдын дошка” стелларийиниң иштинде даш көжээлерни национал музейниң директору Каадыр-оол Бичелдей таныштырган. Ында 40 ажыг улуг, биче, янзы-бүрү хевирлерлиг даш көжээлерни тургускан: Бии-Хем кожууннуң Оорзак ховузунуң орхон-енисей руник бижимелдиг сыын дажы, Чанагаш (Үстүү-Чадаана) деп черден кижи көжээ дажы (Чөөн-Хемчик кожуун), Хербис-Баарындан орхон-енисей руник бижимелдерлиг көжээ, кыдат иероглифтерлиг болгаш чурумалдарлыг даш (тывылган чери билдинмес), Ак-Тал суурнуң чанында Хендерге хемниң шынаазындан даш көжээ (Таңды кожуун) дээш оон-даа өсе.

  Чаа ордунуң бир онзагай чери — өг-бүле туткан аныяктар бадылаштырар зал. Бөгүн аңаа бир дугаар Салгал биле Алиса Сааяларның өг-бүлези бадыланчыр аас-кежиктиг болган. Өгленишкен аныяктарга Тываның Баштыңы байыр чедирип чылыг-чымчак сөстерни чугаалааш, боодал чечектер биле суй белээн сөңнээн.

  Аныяктар ордузунуң ийиги каъдының бир талазын “Кванториум” болгаш “Саяннар” ансамблиниң өрээлдери ээлээн. Аныяктарның сонуургалының аайы-биле “IT-Квантум”, “Геоквантум”, “Промробоквантум”, “Аэроквантум”, “Биоквантум”, “Хайтек” деп адаан өрээлдерде робототехника, биология лабораториязы дээш амгы үениң сайзыраңгай технологияларын сайзырадыр бөлгүмнер-дир. Ол ышкаш ында фото-видео, үн тырттырар студиялар, оркестр клазы база бар.

  Чаа ажыттынган орду салым-чаяанныг, чогаадыкчы үзел-бодалдарлыг, идепкейжи аныяктарны хаара тудар, хөй углааныышкынныг ажыл-чорудулгалыг чер болуру билдингир.

  Чуруктарны Виталий Шайфуллин тырттырган.

   

   

  Реклама