Аныяктарны төөретпезин

  0
  0  ✍🏻Совет Эвилелиниң буступ дүшкенин, ооң соонда Россияга социал-экономиктиг болгаш политиктиг сандараашкынны көрген улуг назы-харлыг кижилер янзы-бүрү митингилерниң, чыскаалдарның уржуктарын дыка билир.

  Российжи эрге-чагырганың шүгүмчүлекчизи Алексей Навальныйны болгаш ооң талалакчыларын тудуп хоругдаанынга удур акцияларны даарта, январ 23-те, эрттирерин, аңаа киржиринче аныяктарны кыйгырган дыңнадыглар социал четкилерде тараан.

  Шак-ла ындыг уткалыг дыңнадыглар республикада социал четкилерге көстүп кээрге, ол акцияларга киришпезинче Тываның аныяктарын болгаш боттарының ажы-төлүн кыйгырган ада-иелерниң бижимелдери социал четкилерже үне берген. Тус черниң эрге-чагыргазын ол акцияларны болдурбазынче, политиктиг төөредиишкиннерге оларның ажы-төлүн хаара тутпазынче Тываның улуг назы-харлыг кижилери кыйгырып турар.

  Республикада хөй-ниити организацияларның идепкейжилери социал четкилерде арыннарның болгаш бөлүктерниң администраторларын январь 23-те политиктиг акцияларже аныяктарны элзеткен дыңнадыгларны деткивезинче кыйгырган.

  Билдингир спортчу болгаш тренер Чингиз Алиев ышкаш республиканың ат-алдарлыг кижилери база Тываның аныяктарын январь 23-те политиктиг акцияларга киришпезинче кыйгырып турар.

  Январь 23-те чөпшээрел чокка эрттирер деп турар акцияларга киришкен хамаатыларга хамаарыштыр шыңгыы хемчеглерни ап чорударын Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызы база дыңнаткан.

  Реклама