Апрель 1-ден эвээжээн

  0
  8
  Апрель 1-ден эвээжээн

  Россияның Чазааның Аппарадында күрүне албан-хаакчыларының саны апрель 1-ге чедир элээн кызырылган деп болур. Ооң дугайында “Известия” массалыг информация чепсээнге Россияның Чазааның Аппарадының удуртукчузу Дмитрий Григоренко дыңнаткан.

  Апрель 1-де байдал-биле алырга, 66 албан чери болгаш федералдыг албан черлериниң удуртукчуларының оралакчыларының 33 албан-дужаалы кызырылдага таварышкан. РФ-тиң Чазааның тургузуунуң төп албан черлериниң аппарадында албан-дужаалдар 213 санга эвээжээн, регионнарның чазак аппараттарында албан-хаакчылары 31642 санга кызырылган деп ол чугаалаан.

  Россияның Чазааның Даргазы албан-дужаалды Михаил Мишустин ээлепкеш, удуртулга системазында ажыл-чорудулганың дээштиин чедип алыры-биле чаартылгаларны чорударын дыңнадып, 2021 чылдың январь 1-ден кызырылданы эгелээрин чарлап: “Ону узамдыктырган херээ чок, үш ай дургузунда, апрель 1-ге чедир чорудар” – деп демдеглээн турган.

  Кызырылданы колдуунда күрүнениң төп болгаш регионнарның башкарылга органнарында хостуг олуттарның күсели-биле чорударын, төп яамыларда болгаш албан черлеринде албан-дужаалдарның 20 хуузу, регионнарда тургузугларда 18 хуузу хостуг деп Михаил Мишустин ынчан тайылбырлаан.

  – Ол хемчеглер шупту күүседикчи эрге-чагырганың ажылының дээштиг болгаш эки түңнелдиин хандырар ужурлуг. Күрүне башкарылгазының бүгү системазы чаңгыс аай болгаш тодаргай ажылдаар болза, экономиканың болгаш социал адырның өзүлдезинден кижи бүрүзүнүң чуртталгазының шынарын экижиир – деп, Россияның Чазааның Даргазы чугаалаан.

  Социал четкилерде медээлерни ап көөр болза, чоннуң хөй кезии күүседикчи эрге-чагырга органнарында дарга албан-дужаалдар кызырылдазын деткип турар. Депутаттарның санын, Президентиниң федералдыг округтарда төлээлерин, губернаторларның районнарда төлээлерин кызырар саналдар база социал четкилерде көстүп келгилээн.

  Реклама