Апрель 28-те Россияның Президентизиниң чаа хевирниң коронавирус халдавырының калбарып нептерээни-биле холбаштыр медеглели

  0
  17

  • Эпидемияның нептерелин доктааш кылып шыдаан бис, ынчалза-даа байдал ам-даа нарын болуп артпышаан. Аарыгның шыпшыы ам-даа эрттинмээн. Бис демиселдиң эң-не дүшкүүрлүг чадазында келген бис, айыыл-кыжаныг ам-даа кадагалаттып арткан болгаш ол бүгү кижи бүрүзүнге дээп болур.

  Ажылдавас хүннерниң чурумун май 6, 7 болгаш 8 хүннеринче узаткан. Ынчап кээрге, ажылдавас хүннерниң үези май 11-ни долузу-биле үргүлчүлээр.

  • Май 5-ке чедир Росхереглелхайгаарал май 12-ден тура, амгы эпидемиологтуг байдалды база прогнозту өөренип көрбүшааан, кызыгаарлаашкыннар чурумундан чоорту үнериниң хемчээлдерин белеткээр. Шак ындыг рекомендацияларны регионнар баш бурунгаар алган турар ужурлуг. Ооң-биле чергелештир маневрга база ээлгир бот-шиитпирлээшкинге база делгем арткан турар ужурлуг. 

  • РФ-де covid-19 аарыглыг кижилерни эмнээринге көрдүнген 116 муң оруннарны хаара туткан. А эң кол чүүл – регион бүрүзүнүң белен турары чугула, “ында чедишпес, мында эмин эртир хөй” деп чугаа-сооттуң үнүп келбези-биле. 

  • Кадык камгалалының яамызынга ниити чуртка болгаш регион бүрүзүнге үзүктел чок хайгаарал-шинчилелдерни чорударын дааскан. Бис болуушкуннар хөгжүлдезиниң кандыг-даа сценарийинге белен болуп, мурнап хөделир ужурлуг бис.

  • Кадык камгалалының бүгү-ле звенолары улус-чон өй-шаанда дузаны алзын дээш чаңгыс аай механизм дег ажылдаар ужурлуглар.

  • Россияда чаа профессионал байырлал бадылаттынган – апрель 28 – дүрген дуза ажылдакчызының хүнү. 

  • ИВЛ (кылымал арга-биле өкпени агаарладыр) аппараттарның, камгалал маскаларның, тест-системаларның, эмчилерге камгалал костюмнерниң бүдүрүлгези көскүзү-биле улгаткан, ынчалзажок чедишпейн баар таварылгалар ам-даа бар.

  • Салыг болгаш үлетпүр яамызынга бүдүрүлгениң бо туруштарынга хамаарыштыр хүннүң-не өзүлдени чедип алырын дааскан.

  • РФ-тиң Чазаанга экономиканы деткиириниң чаа дүрүүн ажылдап кылырын база чуртка ажыл-херекчи амыдыралды орталандырары-биле ниити-национал планны белеткээрин дааскан.