Арга-дуржулгазын үлежип

  0
  3

  “Социал картофель” деп губернатор төлевилели ёзугаар 2021 чылда 1978 өг-бүлелер картофель болгаш ногаа аймаа тарып өстүреринге социал деткимчени алырлар.

  Төлевилелдиң киржикчилеринге бо чылдың чазын үлеп бээр картофель үрезининге 1063392 рубль, ногаа аймааның үрезининге 223200 рубль республика бюджединде көрдүнген. Ол акша-биле 41 тонна 825 килограмм картофель үрезинин, 1240 хапта ногаа аймааның үрезиннерин садып алыр.

  Тываның күш-ажыл болгаш социал камгалал яамызының медээлери ёзугаар алырга, 18 муниципалдыг тургузугларда 20220 килограмм картофель үрезинин курлавырлаан. «Социал картофель» төлевилелдиң 2021 чылда киржикчилериниң ниити республика даңзызын амгы үеде ылавылап тургузуп турар.

  Картофель болгаш ногаа үрезинин амыдырал-чуртталгазы берге байдалда болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чүгле үлеп бээри-биле кызыгаарлаттынмайн, оларның кежигүннеринге картофельди болгаш ногааны тарыырынга, ажаап өстүреринге өөредилге тайылбыр ажылын база чорудуп турар. Бо ажыл «Социал картофель» төлевилелдиң чаа шынарже көдүрүлгениниң демдээ.

  Бии-Хем кожуунда төлевилелдиң бо чылгы киржикчилеринге картофель болгаш ногаа аймааның үрезинин тарылгага белеткээринге, ногаа аймааның өзүмнерин тарып өстүреринге мастер-классты кожууннуң херээженнер чөвүлели биле “мөңгүн” эки турачылар эрттирген.

  Мастер-класстың программазы делгем болган. «Социал картофель» төлевилелдиң киржикчилеринге өөредилгени психологтар эрттирип, ногаажының белен эвес ажылынга оларның угаан-медерелин, сагыш-сеткилин быжыктырган. Мастер-класска олурушканнар картофель болгаш ногааларны тарып өстүрериниң дугайында тайылбыр илеткелдерни дыңнааннар.

  Улуг арга-дуржулгалыг ногаажылар ногаа өзүмнериниң үрезиннерин канчаар тарыырын, өзүмнерни ажаап өстүрерин баш бурунгаар белеткеп каан материалдарга херек кырында көргүскен. Мастер-класстың киржикчилери бот-боттарының арга-дуржулгазын аразында үлежип чугаалашканы мастер-классты улам сонуурганчыг болдурган. Ногаа аймаан тарып өстүрер талазы-биле мастер-класстарны моон соңгаар-даа уламчылаарын олар шиитпирлээннер.

  Мастер-класска киришкеннерден кым-даа холу куруг чанмаан. Оларга мастер-класс үезинде үрезиннерин олурткан ногааларны берген, 12 ногааның үрезиннери бар хаптарны үлээн.

  Реклама