Аргыштырылга айтырыы шиитпирлеттинген

  0
  1

  Тыва Республиканың Баштыңының Онлайн-хүлээп алыышкыны республиканың чурттакчыларының дыңнадыышкыннар болгаш дилеглер киирер, тус черлерде ажыл-иштиң, амыдырал-чуртталганың чугула айтырыгларын шиитпирлеп болур аргазы апарган. Чижээлээрге, Таңды кожууннуң Бай-Хаак, Дүрген, Сосновка суурларның чурттакчылары бо суурлар аразынга доктаамал автобус харылзаазын тургузарының дугайында айтырыгны тус черниң эрге-чагырга органнарынга элээн каш чылдар дургузунда көдүрүп келгеннер. Ол суурларның аразынга автобус-биле чонну аргыштырар айтырыгны тус чер эрге-чагыргазы үндезиннии-биле шиитпирлеп чадап кааннар. Сайгарлыкчы кижилерниң автобустарын аңаа хаара тударга, түр када ажылдааш, соксап каар. Ооң чылдагааны – сайгарлыкчыларның чарыгдалдарын орулгаларның дуглавайн баары. Хөй чылдарның дургузунда Бай-Хаак, Дүрген, Сосновка суурларның чурттакчылары суурлар аразынга чадаг кылаштажып азы эрткен-дүшкен машиналар дозуп аргыжып келгеннер.

  Кожуун эрге-чагыргазының деңнелинге Бай-Хаак, Дүрген, Сосновка суурларның аразынга чурттакчы чонну автобус-биле доктаамал аргыштырарының айтырыы үр үе дургузунда шиитпирлеттинмес боорга, аңаа дузалажыр дилегни тус черниң чурттакчылары Тыва Республиканың Баштыңының Онлайн-хүлээп алыышкынынче кииргеннер.

  Үр үеде шөйлүп келген айтырыг бо чылдың январь 19-та шиитпирлеттинген. Таңды кожуун чагыргазы Бай-Хаак, Дүрген, Сосновка суурларның аразынга чурттакчы чонну доктаамал аргыштырар “Газель” автобусту тускайлап үндүргеш, ооң шимчээшкин графигин тургускан. Графикте айыттынган шактар ёзугаар чонну эртенги болгаш кежээки үеде автобус аргыштырып эгелээн.

  Бай-Хаак, Дүрген, Сосновка суурларның чурттакчылары улуг өөрүшкүзүн «Вконтакте» социал четкиге илередип, оларның суурларының аразынга автобус харылзаазы мооң соңгаар соксавазынга идегелин илередип турарлар.

  Реклама