Арт-баттл: уран чурулга мөөрейи

  0
  0
  Кызылдың уран чүүл колледжиниң чурулга салбырының 10 сургуулу арт-батллга киришкен. “Шагааның хээлери” деп адаан арт-баттлга эң-не чогаадыкчы, дидим сургуулдар мөөрейлешкен.

  Чаңгыс-ла шак дургузунда, шыырак адааннажыкчылар аразынга база хөй көрүкчүлер мурнунга чурууру эң-не берге байдал болган. Ынчалза-даа олар шыдапкан.

  Он киржикчиге 5 раунд бээр, бирээзи-ле 20 минута. Бир раунд эртерге-ле 2 кижи кызырлып каар. Жюри кежигүннеринге раунд санында шилилге кылыры эң-не берге болган.

  Үшкү чер дээш Падма Куулар биле Сурунчап Куулар мөөрейлешкен. Көрүкчүлер ийи киржикчиниң кайызын-даа диңмиттиг адыш часкаашкыннары хүлээп алган, ынчангаш жюриге шилиири дыка-ла берген болган. Түңнелинде Сурунчап Куулар “Чоннуң арыннарында Шагаа” номинациязынга тергиидээн.

  Түңнел раунд “Тыва Арат Республиканың 100 чылдааны” номинацияның шаңналы дээш Баазан-Доржу Кулдун биле Ая Барым тергиидеп арткан. Шииткекчилер чаңгыс үн-биле Ая Барымга үнелелди берген.
  Аяның ажылдары шуптуну кайгаткан, чүге дээрге ооң чуруунда кымны дүрзүлээни дораан билдине берген. Ол чаңгыс арында ийи аңгы нацияның шырайын дүрзүлээн. “100 чыл дургузунда бистиң чоннар эгин кожа Россияның келир үезин демниг тургузуп чоруур” – деп, ол ажылын тайылбырлаан.

  Арт-баттлдың киржикчилеринге мөөрейниң сертификаттарын, а тиилекчилерге акша шаңналдарын тывыскан.
   
  Реклама