Арын-шырайында өөрүшкүлүг шинчи чыраан

  0
  6
  Арын-шырайында өөрүшкүлүг шинчи чыраан

  Дүүн, март 3-те, Таңды кожууннуң Арыг-Бажы сумунуң чурттакчы чонунга кончуг өөрүнчүг хүн болган. Кадык камгалалының тус черлерге медицина албан черлерин хөгжүдер дээш боттандырып чорудуп турар “Кадык камгалалы” национал төлевилел ёзугаар туткан фельдшер-акушер пунктузун ажыглалга киирген.

  Чаа эмнелге албан черин янзы-бүрү өңнерлиг агаар бөмбүктери, тукчугаштар-биле чараштыр каастаан. Байырлыг болуушкунга чыылганнарның арын-шырайында өөрүшкүлүг шинчи чыраан. Чүге дээрге амгы үениң негелделеринге дүүштүр туткан чаа фельдшер-акушер пунктузунуң даштыкы хевири безин эрги бажыңдан каракка көзүлдүр-ле ылгалдыг.

  Арыг-Бажының фельдшер-акушер пунктузунуң байырлыг ажыдыышкынынга суурнуң болгаш сумунуң амыдырал-чуртталгазынга идепкейлиг киржип, сайзыраарынга үлүүн киирген кижилерни чалаан. Оларның бирээзи ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Юрий Кара-оол. Кызыл кожааны үзе кезип, чаа фельдшер-акушер пунктузунуң эжиин ажыдар хүндүлүг хүлээлгени Юрий Валерьевичиге чон берген.

  Байырлыг болуушкунга сөс алган тус черниң чурттакчылары чаа фельдшер-акушер пунктузун туткан тудугжуларга, оларга дузалажып турган кижилерге, организастыг айтырыгларны шиитпирлешкен харыысалгалыг удуртукчуларга өөрүп четтиргенин илереткен.

  Арыг-Бажының фельдшер-акушер пунктузу баштайгы эмчи дузазын чедиреринге чугула херек дериг-херексел-биле чепсеглеттинген. Аарыг кижилерни хүлээп алыр болгаш оларның кадыкшылының байдалын шинчилээр өрээлдерни пунктунуң эмчилериниң ажылдаарынга таарымчалыг кылдыр дерээн. Сумунуң чурттакчыларының кадыкшылының байдалын хайгаараар болгаш оларга өй-шаанда баштайгы эмчи дузазы чедирер ажыл улам экижиириниң чогуур байдалы тургустунган.

  Республиканың көдээ суурларында тус черниң чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазынга эки ужур-дузалыг культурлуг, спортчу болгаш социал албан черлерин тудуп турарынга чон дыка таарзынган.
  Суурларга фельдшер-акушер пунктуларын, Культура бажыңнарын, библиотекаларны, спорт залдарын тудуп азы үндезини-биле септеп турарындан көдээге чурттаары болгаш ажылдаары солун апарган деп Татьяна Чыдып интернетте бижээн. Эки талаже өскерлиишкиннер Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программаларының хемчеглери-биле келир үеде кылыр ажылдарының чүгле эгези дээрзин чон билип турар деп ол демдеглээн.

  Реклама