АРЫЯ АЛДЫН-ООЛДУҢ АДЫН ЭДИЛЭЭН ШКОЛА БОЛГАШ МУЗЕЙ

  0
  6

  ССРЭ-ниӊ улустуӊ башкызы Арыя Араптановна Алдын-оол-биле 1993 чылда Кызылдыӊ дугаары 2 школазынга ужуражып чугаалашканым – аас-кежиим деп бодап чоруур мен. Башкыныӊ арга-сүмезин өөреникчилерим, ада-иелерим дыӊнап, бажыӊынче барып турганывыс кезээде уттундурбас. Арыя Араптановна «Бодуӊ номчу» деп 18 номун мээң 1-ги классчыларымга эккеп бергени ховар белек болган. Ол номнарны холдарында тудуп алган өөреникчилеримниӊ чуруун Кызылдыӊ № 2 школазында эң көскү, хүндүткелдиг черде делгеп көргүскени өөрүнчүг.
  Бодум хуумда Арыя Араптановнаныӊ дугайында номчуп, дыӊнап алганым чүүлдерим мээң ажылымга сонуургалым улам оттурган. Ынчангаш башкыныӊ дугайында хөй медээни тарадыр сорулганы салган болгаш, өөреникчилерге, студентилерге, хоорайныӊ методиктиг каттыжыышкынынга болгаш ада-иелерге-даа чугаалап чоруур мен.
  Класс-музей ажыдар деп санал-оналды киирген, ол үеде Кызылдың дугаары 2 школаның директору Мира Делгер-ооловна Наксылды база онзалап, демдеглевес аргажок. Школавыс башкылары демниг ажылдааш, «ССРЭ-ниӊ улустуӊ башкызы — Алдын-оол Арыя Араптановна» деп класс-музейни байырлыг байдалга ажыткан бис. Үр болбаанда, Кызылдыӊ дугаары 2 школавыска хүндүткелдиг башкывыстыӊ адын тывыскан.
  Башкывыстыӊ «Башкы» деп ному база музейниӊ шыгжамырында делгеттинген. Ук номда Арыя Алдын-оолдуң «Чурумга кижизидери» деп ажылын сонуургап, хөй-ле башкылар, ада-иелерге ажыктыын билгеш, «Шын» солунга амы-хууда бодалдарым база илередип бижээн мен.
  Арыя Араптановнаныӊ өөнүң ээзиниӊ, өг-бүлезиниӊ дугайында класс-музейде делгеттинген ажылдары-биле хоорай, республика иштинде мөөрейлерге школавыстыӊ өөреникчилери чаӊгыс эвес удаа киришкеш, шаӊналдыг черлерни чаалап ап келген. Минусинск хоорайда Николай Мартьянов аттыг музейге «Музей года. Южная Сибирь» деп регионнар аразында чылдыӊ болуп эртер мөөрейге «ССРЭ-ниӊ улустуӊ башкызы» деп делгелгеге бүзүрелдиг тиилелгени чедип алган.
  Ооң соонда 2018 чылда «Музей-Юниор» деп шаӊналга төлептиг болган. А 2019 чылда «Лучший музей» деп мөөрейге хары угда 5 шаңналдыг черлерже (номинация) үнгеш, эң дээди шаңнал Гран-прини чаалап алган. 2021 чылдыӊ декабрь 14-15 хүннеринде болуп эрткен мөөрейге «Музей-Сокровищница» деп номинацияга тиилекчи болган. Арыя Араптановнаныӊ кылып чорудуп турган ажылдары хөй. Ынчангаш хүндүлүг башкының ажылдарын ам-даа чонга чедингир тайылбырлаары эргежок чугула.
  Ольга Сарыглар,
  Кызылдың дугаары 2 ортумак школазының эге класс башкызы.

  Реклама