Аржаан, Тарлаг сумуларга хүлээп алыышкын

  0
  1

  Тываның Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны Бии-Хем кожууннуң Аржаан биле Тарлаг сумуларынга четкенин @tmgnews17 дыңнадып тур. Тус черниң чурттакчылары дүвүредип турар айтырыгларынга хамаарыштыр билдингир арга-сүмелерни болгаш тодаргай дузаны тускай эртемниг специалистерден алган.

  Хүлээп алыышкынга кижилер тус черниң чонунуң амыдырал-чуртталгазынга болгаш ажыл-ижинге хамааржыр айтырыглар-биле кээп турганнар. Оларның аразындан “Кыштаг”, “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелдеринге киржир күзелдиглер элээн хөй болган. Республиканың аңгы-аңгы яамыларының специалистери кижи бүрүзүнге тодаргай харыы тайылбырны берген.

  Тарлаг сумудан Айлаана Шивит-оол 2017 чылдың март айда “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелдиң киржикчизи 20 инекти хүлээп алган. Ийи чыл дургузунда кызымакай ажылдааш, губернатор төлевилелиниң дараазында киржикчизинге 20 инекти дамчыдып берген. Чедиишкиннер арат-тараачын ажыл-агыйын улаштыр хөгжүдер күзелди оттурган. Ынчалза-даа акша-хөреңги чедишпези Айлаана Шивит-оолга шаптыктай берген.

  Дүн-хүн чок ажыл-ижинге чарттыккаш, Айлаана дуза кадып болур албан черлеринге чедип чадап турган. Тываның Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны сумуга кээрге, аңаа баргаш, арга-сүмени алган. Акша-хөреңги дузаламчызын алырының чурумун специалистер тайылбырлааш, Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондуга баарын аңаа сүмелээннер.

  Борис Сурунчук “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелдиң 2018 чылда киржикчизи. Хүлээп алганы 200 баш төрүүр хойдан хураганнарны онча-менди камгалап алгаш, 2020 чылда 200 баш хойну төлевилелдиң дараазында киржикчизинге дамчыдып берген. Аныяк малчын боду хууда 300 ажыг шээр малдыг. Оон аңгыда инектери болгаш аъттары база бар. Коданында малы көвүдээн. Эң ылаңгыя мал чеми белеткеп алырынга машина-техника херек апарган. Тываның Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкынынга киргеш, бо айтырыгны шиитпирлеп болурунуң дугайында тайылбырны көдээ ажыл-агый специализинден малчын алган.

  Бии-Хем кожууннуң Аржаан биле Тарлаг сумуларының 60 ажыг чурттакчылары Тываның Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкынынга кирген.

  Реклама