АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН «ААРТАДЫР» САТКАНЫ ДЭЭШ

  0
  177
  АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН «ААРТАДЫР» САТКАНЫ ДЭЭШ
  Чөөн-Хемчик кожууннуң бир суурунга хуу сайгарлыкчы аъш-чем продукциязын садып-саарып тургаш, өртээн хөлүн эрттир аартадып алгаш, барык 47,6-дан 73,8 хуу чедир немеп алгаш садып турганын Чөөн-Хемчик кожууннуң прокуратуразы илереткен.

  Хуу сайгарлыкчыга хамаарыштыр Россия Федерациязының Административтиг Дүрүмүнүң 14.6 чүүлүнүң 1-ги кезээ-биле хуу сайгарлыкчыга административтиг херекти оттурган.

  Хоойлу езугаар социал чугула бирги чергениң барааннарынга: чуурга, сүт, картошка, чигир, далган, шай, дус, макарон кылыглары дээш оон-даа оске, хоойлуда көрдүнген хуузундан эрттир өртек немевес ужурлуг. Хыналданың түңнелинде ук садыг чериниң аъш-чем өртээн бадырган, хуу сайгарлыкчыга административтиг торгаалды онаап, суурнуң 200 ажыг чурттакчызының эрге-ажыын камгалаан. Доктаал күш кирген хүнүнден эгелеп ук садыгның ээзи доктаалды күүсеткенин кожууннуң прокуратуразы хыналдага алыр.
   
  «Улуг-Хем» кожууннуң медээлеринден
  Реклама