Аът чарыжының чурумун хажыткан

  0
  4

  Бо чылдың апрель айның баштайгы хүннеринде организастап эрттирген аът чарыштарынга тыва национал спорттуң бо хевиринге маргылдаа эрттирериниң чурумнарын үрээнин, аъттар мунукчуларының айыыл чогунуң негелделерин сагываанын республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары илереткен.

  Апрель 1-ниң хүнүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң Бора-Булак деп черге аъттар чарыжының организакчылары маргылдааны эрттирериниң чурумунуң элээн каш негелделерин хажыткан. Аъттар мунукчуларының шуптузунуң дискектериниң камгалалы чок, ийи мунукчу камгалал бөрттер чок болган.

  Аът чарыжын сонуургап келген кижилерниң турар черин, автомашиналар тургузар девискээрни аңгылап демдеглевээни база илерээн. Ооң уржуунда чолаачылар машиналарны кайы хамаанчок чорудуп болгаш тургузуп, чадаг кижилер шимчээшкининге ондактыг байдал тывылган.

  Бора-Булакка аъттар чарыжын организастаанында чурум үрээшкиннеринге хамаарыштыр материалдарны Чөөн-Хемчик кожууннуң эптештирилге участок судунче иштики херектер органнары киирген.

  Сүт-Хөл кожууннуң Өлең-Хову деп черге эрттирген чарыш үезинде аът мунукчулары назы четпээн ийи элээди оол аъттардан аңдарылгаш, кемдээн. Оолдарга дүрген эмчи дузазы чедирери-биле оларны Чөөн-Хемчик кожууннуң медицина төвүнүң хирургия салбырынга чедирген.

  Бо озал-ондакка хамаарышкан материалдарны Россия Федерациязының Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелинче киирген.

  Россияның Чазааның 2014 чылдың апрель 18-те үндүргени № 353 «Спортчу маргылдааларны айыыл чок эрттирериниң дүрүмнерин бадылаарының дугайында” доктаалы ёзугаар апрель 1 болгаш 3 хүннерде аът чарыштарының организакчылары маргылдааларны эрттирериниң планын иштики херектер органнарынга баш бурунгаар таныштырар ужурлуг турган.

  2017 чылдың октябрь айда болган маргылдаага аът мунукчузу элээди оол аъттан аңдарылгаш, черге бажы-биле шашкаш, республиканың №1 эмнелгезинге амы-тынындан чарылган. Ол оолду аът чарыжынга киирген эр кижи 2 чыл шенелдеге шииттирген.

  2018 чылда Кара-Хаак биле Черби суурлар чоогунга аът чарыжынга 11 харлыг оол база амы-тынын оскунган.

  Бо болуушкуннарның соонда аът чарыштарынга элээди оолдарны аъттар мунукчуладып киириштиреринге тыва ниитилелдиң хамаарылгазы элээн өскерилген. Аңаа удур кижилер тыптып келген.

  Аът чарыштырары национал спортчу оюн хевиринге хамааржыр-даа болза, ол кончуг айыылдыг маргылдаа. Хөй санныг чүгүрүк аъттарны элээди оолдарга мундургаш, тигии-биле салып үндүрүптерге, өлүмнүг айыылдыг дээрзин 2017, 2018 чылдарда болган таварылгалар бадыткаан.

  Тыва национал спортчу оюн (аъттар чарыштырары) шаңналдар талазы-биле профессионал спорт хевиринче шагда-ла шилчээн деп болур. Мурнап келген аъттарның ээлери сая-сая рубль акша өртектиг машиналар-биле шаңнадып турар.

  Аът мунукчузу элээди оолдарның амы-тыны оон үнелиг эвес бе? Ынчангаш аът чарыштарынга назы-хар четкен эр кижилерни, харын-даа мырыңай тускай белеткелдиг спортчуларны киириштирерин чамдык кижилер саналдап турар.

  Реклама