Ат-сураглыг оркестр-биле ужуражылга

  0
  2

  Тываның хоругдал черлеринде шииттирген кижилер-биле Шагаа бүдүүзүнде, спорттуң кышкы хевирлериниң бүгү-россия хүнүнде янзы-бүрү чогаадыкчы, ада-чуртчу, литературлуг болгаш төөгү кежээлерин эрттирип, ынаар уран чүүлдүң болгаш культураның ат-сураглыг ажылдакчыларын, Ада-чурттуң Улуг дайынының хочуннарын, шериг чөрүлдээлерниң болгаш озалааш дайыннарның киржикчилерин чалап турар дээрзин Россияның Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының Тыва Республикада Эргелелиниң парлалга албаны дыңнадып турар.

  Эрткен дыштаныр хүннер база-ла ол чаңчыл ёзугаар эрткен. Кызыл хоорайның №1 эдип-чазаар колониязының шииттирген кижилери Тыва Республиканың Чазааның Тимур Дулуш аттыг үрер-хөгжүм оркестриниң артистери-биле таныжар, доъшка көргүзүглерге киржир аргалыг болганнар. Үрер-хөгжүм оркестри бодунуң тывызыы-биле көрүкчүлерни кайгадып, оларга чаа-чаа көргүзүглерни чогаадып, бараалгадып турар. Бо удаада артистер конькилиг көргүзүгнү доъш кырынга бараалгатканнар.

  Хемчегни шииттирген кижиниң Шагааны байырлаарының төөгүзүнүң, ёзу-чаңчылдарының, Россияның девискээринге спорттуң кышкы хевирлериниң сайзыралының, а ол ышкаш амыдыралдың кадык овур-хевирин эдерип чоруурунуң чугулазының дугайында чугаазындан эгелээн.

  Ооң шыпшыы алдар-аттыг болгаш ынак артистеривистиң конькилеп чуңгуулавышаан, саксофоннуң, волторнаның, кларнеттиң, тромбоннуң, тубаның болгаш барабаннарның дүлгээзинниг аялгазынга үдеттирип алгаш, чыылганнарга солун көргүзүглерин бараалгатканы болур.

  Чогадыкчы программаны хөккейге эш-хуузунуң маргылдаазы уламчылаан. Аңаа шииттиргеннер үрер-хөгжүм оркестриниң «Тыва эскадрон» командазы-биле ойнаан.

  Ужуражылганың соонда аалчылар хоругдаттырган кижилер-биле амыдырал-чуртталганың, аал-оранның болгаш чоок кижилерниң дугайында чугаалажып, боттарының чогаадыкчы ажыл-ижиниң болгаш келир өйгү планнарының дугайында үлежип, салган айтырыгларга харыыны берип, чедиишкиннерни, аал-оранынче, чоок кижилеринче эглип келирин күзээннер.

  «Хөгжүмчүлерниң чогаадылгазы чүректерни дүймедип, сагыш-сеткилге хей-аътты оттуруп, чалгынналдырар. Шииттирген кижилерни хоругдал черинге хөгжүмге холбаштырганы эдип-чазар чорудулганы таарымчалыг болгаш үре-түңнелдиг болурар» дээн идегелин ук ажыл-хемчегниң организакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның күрүне филармониязының директору Игорь Дулуш илереткен.

   

  Реклама