Авиаужудуушкуннар эгелээр

  0
  1

  Февраль 26-дан тура Кызылдан Абаканче үрде манаанывыс авиарейс катап ажылдап эгелээр.

  Ужудуушкуннарны неделяда ийи катап – понедельникте болгаш пятницада, а март 31-ден тура средада база боттандырып эгелээр. Орукка үези 1 шак 10 минута.

  Саян дагларны одурту 400 километр орукту машиналыг эртер дизе, 5-7 шак негеттинер. Акша-төгерик-биле алырга, самолет биле таксиниң аразында ылгал ындыг-ла кончуг улуг эвес.

  Кызыл-Абакан аразында рейстиң билединиң өртээ 1200 рубль, а 23 хар чедир аныяктарга – 1000 рубль. Каяа силерге таарымчалыг-дыр – авиакассалардан, интернет-агентилелден азы www.ak-krasavia.ru порталдан билеттерни садып ап болур силер.

  Реклама