Ажы-төлүнүң аас-кежии дээш

  0
  13
  Ажы-төлүнүң аас-кежии дээш

  Тывызыксыг, каас-чараш бойдустуг Тожунуң онзагай булуңу Ий суурда эп-найыралдыг болгаш ажыл-агыйжы өг-бүле чурттап чоруур.

  Урана биле Алексей Нурзаттарның өг-бүлезиниң аас-кежии – алды ажы-төлү. Улуг оглу Валерьян Тоора-хем ортумак школазының 9 клазының, уруу Сурун-Чай 8 клазының эки өөредилгелиг өөреникчилери. Ийис уруглары Алика биле Алия, хеймер оглу Чойган Ийниң уруглар садынче барып турар.

  Ада-иениң ажыл-ижиниң шимчедикчилери – оларның оолдар, уруглары. Олар каң-кадык өссүн, экти бүдүн, хырны тодуг болзун дээш, Урана биле Алексей кызымаккай ажылдап, чурттап чоруурлар.

  Нурзаттар «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге 2017 чылда киржип эгелээн. Инек малынга улуг кажааларны тудуп, оларны кыжын тодуг-догаа кылдыр чемгереринге сиген-ширбиилди четчир кылдыр чайын белеткеп алырлар. Өг-бүлениң инээниң бажы өзүп көвүдээн, ынчангаш сүт, өреме ышкаш ак чемнерни садыгдан сатпас, боттары кылып алыр апарган.

  «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге киржип, малдыг апаарга, олар өг-бүлениң уруг-дарыының күш-ажылчы кижизидилгезинге эки салдарлыг болган. Ажы-төлүнүң улуглары – ада-иезиниң дузалакчылары. Уруу Сурун-Чай инектерни саарынга, саап алган сүдүнден ак чем кылырынга авазынга күзелдии-биле дузалажыр. Оглу Валерьян ачазы-биле кады чайын сиген белеткээри дээш эр кижиниң кылыр ажылдарынга шуптузунга дузалажып турар.

  Республикада чедиишкинниг боттанып турар «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинден аңгыда өг-бүле «Социал ыяш», «Социал керээ» төлевилелдерниң база киржикчилери.

  Социал төлевилелдерге киржилге чүгле күрүнеден дуза алыры эвес, ол дээрге ажыл-агыйжы чорук, аңаа киржирде хүлээнип алганы негелделерни күүседир дээш харыысалгалыг болуру деп чүүлдү Нурзаттар ханы медереп билип чоруур.

  Өгнүң ээзи Алексей Лопсанович ажылгыр, биче-сеткилдиг, амыдыралчы кижи. Ий сумузунуң кадыкшылга школа-интернадының ажылчыны. Хостуг үезинде оран-таңдыдан аңнап, балыктаарынга ынак.
  Ажы-төлүнүң авазы ол-ла школаның интернадында чаштарга чаагай чем кылып берип турар повар. Урана Геннадьевна уран-шевер салым-чаяанныг, даараныр-даа, аргытыннар-даа, уруг-дарыынга идик-хепти боду аргып, даарап бээр.

  Ада-ие огород тарыырынга база ынак. Янзы-бүрү ногаа аймаан тарып өстүрүп, дузап, болбаазырадып, курлавырлап алырлар. Огород база оларның уруг-дарыын ажыл-ишке чаңчыктырып турары чугаажок.
  Ада-ие улустуң аас-кежии ажы-төлүнде, ажыл-ижиниң шимчедикчизи уруг-дарыынга ынакшыл, оларның эки кижилер болуп өссүн дээш ажылдаары болгаш чурттаары аас-кежик деп чүүлдү бо өг-бүлениң чижээнден көрүп болур.

  Реклама