АЖЫ-ТӨЛДҮҢ МУРНУНГА АРАГАЛААР ЧОРУКТАР

  0
  97
  АЖЫ-ТӨЛДҮҢ МУРНУНГА АРАГАЛААР ЧОРУКТАР

  Бо аар кем-херек үүлгедиишкини республиканың бир суурунга болган. Аразы чүгле ийи хар ылгалдыг, алды база сес хар чеде берген барык дең чыгыы 2 оолдуң ада-иези Ужут-оол-биле Дензенмааның (билдингир чылдагаан-биле аттарын өскерткен) үш дугаар кыс уруу чырык черге бодарап, төрүттүнүп келген.
  «Оолдуң, кыстың оюнун ойнаар, оглум-даа бар, кызым-даа бар — деп, тыва чоннуң үлегер домаан эдерип, чурттап олурары сумузунда дөргүл-төрелдери болгаш чоок эдержип чоруур эш-өөрүн чалап алгаш, уруунуң доюн-даа эрттиргеннер.
  Үр болбаанда «Ие капиталы» деп күрүне деткимчезин алыр эрге дээш документилер четчелээр хуусаазы база чедип келген. Ийи таладан ашак-кадайның кайызының-даа кады-төрээннери, акылары, дуңмаларының болгаш тус черниң көдээ суму чагыргазының даргазының деткимчези-биле чогуур документилерни дужаап четтигипкеннер.
  Ажы-төлдүң өөредилгезинге, бир болза бажың-балгат тудуп алырынга көрдүнген күрүне дузаламчызы болур эвээш эвес түңнүг акша-хөреңгини холга алгаш, кайызы-даа ажыл чок ада-ие боттарының кара туразында чарыгдап кирипкен.
  Колдуунда-ла ажы-төлүнүң адазы, аал-оранның ээзи эр кижи акша-көпеектиң бажын билип, хүннүң-не арага, таакпы садып ап, бажы эттенип-ле турган. Суурда ажыл чок эш-өөрү база амырап, ооң-биле кады арагалап чоруп турган.
  Үш ажы-төлдүң адазы эзиртир арага ижип алганда, дүржок кижи болгаш, кадайынче хол дээп, чаа төрүттүнген чаш өпеяазы-биле кады чайның изии, кыштың соогу дивес, дүне-даа, хүндүс-даа бажыңындан үндүр сывырыптар турган.
  Бир-ле хүн база-ла эзирип алгаш, бичии оолдары адазын оожургадып, иезинге хол дегбезин дилеп турда-ла, оларны авазы-биле кады бажыңындан үндүр октапкан.
  Ажы-төлдүг кижи суурдан ырап кайнаар баар боор, школага кады өөренип турган чаңгысклассчызы Парынмааның (билдингир чылдагаан-биле адын өскерткен) бажыңынга барып хонган.
  Ачавыс ам-даа эзирик дээш, эртенги шакта бажыңынче чанарындан база сезингеннер. Авашкылар дүъш соонда чанып кээрге, билбес эзирик ачазы бодунуң чоок эдержир эжи, төрели, кудашкылар-даа болур аныяк оолдуң амы-тынынга четкен болган.
  Ынчалдыр үш ажы-төлдүң адазы эвээш эвес хуусаага, 10 чыл кеземче херээнге онаашкан. Чедип алган эртем-билии, доктаамал ажыл-агыйы-даа чок херээжен кижи үш уруглары-биле көдээ суурга артып калган. Оон бээр ам чеди чыл эрткен, амыдырал-чуртталгада чандыр баскан аданың хосталып келиринге чедир ам-даа 3 чыл бар. Бир эвес бо аныяк өг-бүлениң кайызының-даа кады төрээн акылары, дуңмалары эвес болза, хары угда үш чаш ажы-төлдү бут кырынга тургузуп, азырап-өстүрери берге-ле турган боор.

  Реклама