АЖЫ-ТӨЛДҮҢ МУРНУНГА АРАГАЛААР ЧОРУКТАР

  0
  24

  10 харлыг Сайын-оолдуң (билдингир чылдагааннар-биле адын өскерткен) ачазы бажыңынга каш хонук арагалап келир, школачы кижиге дыш чок болурга, кырган-авазы Карамааның (билдингир чылдагааннар-биле адын өскерткен) бажыңынга бо-ла чеде бээр. Черле хөй чылдарда эге класстар башкылап ажылдап чораан эне, кырган-авазы-биле Сайын-оол онаалга-кичээл кылырынга аажок ынак. Ооң-биле чергелештир эртем-номга сундулуг болгаш, кырган-авазының ховар (библиотека) ном саңында делгээн орус болгаш тыва классиктерниң уругларга таарыштыр бижээн номнарын хостуг үелеринде номчуп мага ханмас.
  Ынчалза-даа энезиниң кады төрээн дуңмазы, бичии Сайын-оолдуң даай-авазы Биликмаа (билдингир чылдагааннар-биле адын өскерткен) кады чурттап олурар ашаа-биле «сөңнүг», хап-савалыг ол бажыңга аалдап келирге-ле, дөрткү классчы өөреникчиниң өөрүшкүлүг сагыш-сеткили муңгаранчыг бодалдар-биле дыка дүрген солчу бээр.
  Сайын-оолдуң ынак чигирзиг чемнери — фрукт аймаа болгаш конфет, шоколадтан аңгыда, стол кырынга ногаан болгаш сарыг өңнүг чук саваларны делгепкен соонда-ла, улуг улустуң чугаазы дыңзып, аразында ыыткыр хөөрежип эгелээр.
  Кырган-авазы, даай-авазы болгаш ооң кады чурттап турары эр кижи үжелээн, чаш кижиниң мурнунга ооң караанга-ла эзиртир суксуннар ижип, арагалап эгелээнин ол пат билир апарган.
  Эгезинде даай-авазы бодунуң угбазынга, бичии Сайын-оолдуң кырган-авазынга шорлуп, ону чалчып эгелээр, дараазында кады чурттаан ашаан эки-бак сөглеп, шашкылап-тепкилеп чошкуп кириптер.
  Онаалга-кичээл кылып тур мен, эртен өөренир кижи-дир мен, удуп чыдып алыңар, соксаңар деп чугаалаарга-даа, бичии кижиниң чугаазын элээн шыырак эзирик улус кайыын дыңнаар боор. Улам шимээргеп, чокшуп-хербектежири дам баар болган.
  Сайын-оолдуң кырган-авазы Карамаа башкы харын-даа хөй кады төрээннерлиг, чаңгыс эр дуңмалыг, шупту сес кады төрээн угбашкылар. Оларның уруг-дарыы, күдээ-кенээттери өг-бүле хуралын чыггаш, дөргүл-төрел улус аразында арагалаар чорукту кижи бүрүзүнүң кызыл арнынга чугаалап тургаш, арай деп соксадып алган.
  Ындыг-даа бол Биликмаа даай-авазы ам ажы-төлүнге дыш бербейн, бодунуң уйнуктарының мурнунга арагалаар чоруун уламчылап турар — деп дыңнааш, бичии Сайын-оол бодунуң төрел дуңмаларын, акыларын бодап келгеш, кээргеп ханмас, баары безин ажыш дээр.

  Реклама