Ажык чугаалажылганың эрте-бурунгу практиказы

  0
  6

  Тыва Республиканың Дээди Хуралында эрге-чагырганың федералдыг, республиканың тус чер бот-башкарылгазының органнары-биле, хамааты ниитилелдиң институттары болгаш информация политика талазы-биле комитеттиң даргазы Артур Монгал Тыва Республиканың Чазааның чыл санында отчедунуң дугайында:

  – Тываның Чазааның чоннуң мурнунга чыл санында берип турар отчёду дээрге, ниитилел болгаш эрге-чагырганың аразында дорт харылзаа-дыр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң социал четкилерде бодунуң арынынга бижип турары дег, “Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) кылып чоруткан ажылывыстың түңнелдерин илеткээнивис соонда, удуртукчулар болгаш сайыттар организацияларга, күш-ажылчы коллективтерге отчетту кылып үнүптерлер. Бис чаңгыс чер-чурттугларывыс-биле кезээде арын ажык, ажыт-чажыт чок чугаалажып, хөрек өйген бодалдарны илередип чаңчыккан бис”.

  Чазактың чедер-четпестери чүдел? Ооң дугайында улус-чон боду чугаалазын. Ажык чугаалажылганың бо эрте-бурунгу практиказы регионнуң Баштыңының ажыл-чорудулгазының кол өзээ болган.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле республиканың Чазаа Дээди Хуралдың депутаттары-биле дорт ажык чугаага белен. Тываның Чазаа республиканың күрүне эрге-чагыргазының хоойлужудулга органының, улус-чоннуң мурнунга отчеттуг. Бо чылын база чазак кежигүннери көдээ черлерже үнүп, кылган-туткан ажылының дугайында илеткээрлер.

  Республика яамыларының шак мындыг практиказын чер-черлерде удуртукчулар дөзевилеп ап, чурттакчы чоннуң мурнунга чыл дургузунда кылган ажылын боду илеткээр болза эки деп санаар мен.

  Муниципалитет деңнелиниң удуртукчулары дээрге, улуг албан-дужаалдыг, бүрүн эргелерлиг кижилер-дир. Олар чонундан хоорулбайн, кезээде-ле чурттакчыларның мурнунга харыы тударынга белен болур ужурлуглар. А база бир эң чугула чүүл – эткен сөзүнге ээ болуп, аазаан чүүлдерин күүседири болур.

  Реклама