Ажыктыг семинар

  0
  0
  Ажыктыг семинар

  Чөөн-Хемчиктиң кожуун чагыргазының көдээ ажыл-агый эргелелинге «Россельхозбанкының» Чадаанада салбырының эргелекчизи Чечена Доңгак баштаан банк ажылдакчылары көдээ ажыл-агыйларга чээлилер дугайында семинар өөредилгени эрттирген.

  Көдээ ажыл-агый адырында ажылдап чоруур, арат, тараачын ажыл-агыйлыг болгаш чээлилер талазы-биле сонуургалдыг кижилер семинарга киржип, сонуургаан айтырыгларын салып, чээлилер алырының чуруму болгаш чээли алыкчызының эрге-ажыктарының болгаш хүээлгелериниң дугайында боттарынга ажыктыг чүүлдерни билип алганнар.

  «Россельхозбанкының» чээли талазы-биле специализи “МТЗ 82.1”, «Беларусь», «Кировец», “К700” марканың тракторларын болгаш өске-даа көдээ ажыл-агый техниказын чээлиге садып алырының, долаага салыр акша-хөреңгилерниң хуулары дээш өске-даа айтырыглар талазы-биле делгереңгей тайылбырны берген.

  Көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртулгазы семинарга келгеннерниң мурнундан банк ажылдакчыларынга өөрүп четтиргенин илереткеш, көдээ ажы-ишчилеринге, эң ылаңгыя боттарының ажыл-агыйын тудуп чоруур кижилерге кончуг ажыктыг бо ажылды уламчылаарының чугулазын айтыткан.

  Реклама