Ажыл-агыйжы дуза

  0
  3
  Шагаа мурнуу чарыында аалының девискээрин аштап арыглап алыры – малчын тыва чоннуң чаагай чаңчылы. Агаар-бойдус чылыг кыжын мал-маган кажаазының кырында харны дүжүр эжип, иштинде көржеңни коптарып үндүрүп, даштыгаа чыый салып алыр. Чайын кургай бээрге, ону одаар.

  Каа-Хем биле Бии-Хем кожууннарның албан черлериниң ажылдакчылары, школаларның өөреникчилери болгаш башкылары малчыннарның аалдарының девискээрин, кажаа-хораазын аштаарынга дузалажып турар.

  Бии-Хем кожууннуң Өөктүң Василий Ян аттыг школаның аныяк армейжилер клазының өөреникчилери болгаш башкылары-биле кады “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчизи Андрей Оттукайның аалынга барып, малчынның хой кажаазының кырында харны дүжүр эшкеш, ону аал девискээринден ырадыр дажып кааннар. Мал-маган кадарар, ажаап-дежээр дээш, чай чок ажылдыг малчынга ол улуг дуза.

  Малчын өг-бүлениң херээжен ээзи Юлия Владимировна оолдар, уругларга болгаш башкыларга сүттүг изиг шайын кудуп, шайлаткан. Чай чок ажыл-ишке өй-шаанда дуза дээш, малчыннар өөрүп четтиргенин илереткен.

  Каа-Хем кожуунда малчыннарга Шагаа мурнуу чарыында албан черлериниң ажылдакчыларының дузазы ёзулуг улусчу акция апарган деп болур. Суурларда албан черлериниң ажылдакчылары малчын аалдарга удаа-дараа барып, кажаа-хораа болгаш аал коданы аштаарынга дузалажып турар.

  Дерзиг-Аксы школаның эр башкылары биле ажылдакчылары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2016 чылда киржикчизи Ч.В. Чыпсын, 2019 чылда киржикчизи Ч.А. Лопсан оларның кыштагларынга баргаш, хардан болгаш мал өдээнден аалдарның девискээрин аштаан.

  Бүрен-Бай-Хаак суурда «Малышок» уруглар садының ажылдакчылары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2018 чылда киржикчилери Сай-Даш биле Ай-Суу Сааяларга дузазын көргүскен.
  Бояровка суурнуң Көдээ культура бажыңының коллективи «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң киржикчизи Андрей Казолга дузазын чедирген.
  Реклама