Ажыл-агыйжы кижилерниң эгелээшкиннери

  0
  1

  Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде ийи муниципалдыг бүдүрүлге, 13 биче көдээ кооператив, 110 арат ажыл-агый, ийи көдээ кооператив база 2232 хуу ажыл-агый бар. Кожууннуң экономиказының үндезини көдээ ажыл-агый адырында 2109 кижи хаара туттунган азы чурттакчы чонунуң 11 хуузу.

  Кожууннуң экономиказының кол адыры мал ажыл-агыйында чедиишкиннер бар. 2020 чылда малдың саны өскен. Мал-маганның баш санын өстүрери-биле төрүүр кыс малдар коданнарын көвүдеткен. Чижээлээрге, төрүүр хой-өшкүнүң саны 2019 чылда 58311 турган болза 2020 чылда 61406 баш чедир өскен.

  Чөөн-Хемчикке 2020 чыл дүжүткүр чыл болган. Эрткен чылын тараа культураларын – 292, мал чеминин культураларын – 1676, картофельди – 195, ногаа аймаан 8,4 гектарга тарып өстүрген. Тарааны – 365, картофельди – 2384, ногаа аймаан 136 тоннаны эрткен күзүн ажаап алган. Тараа аймааның ортумак дүжүдү 1 гектардан 13 центнер, картофельдиң 1 гектардан 122 центнер.

  Көдээ ишчилер мал-маганны хүр-менди ажырары-биле 28940 тонна сигенни белеткээн. Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының курлавырынга 100 тонна сигенни аңгылаан.

  «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелинге
  ажыл чок эрге-байдалдыг 10 аныяк өг-бүлелерни хаара тудуп, чаа 10 кыштагларны туткан. Төлевилелдиң киржикчилеринге ниитизи-биле 2000 муң шээр малды хүлээткен.

  «Чаа сорук» төлевилелге 8 өг-бүлени киириштирип, оларга чаа 8 кыштагларны тудуп туткан. Бо төлевилелдин киржикчилеринге 1600 шээр малды хүлээдип берген. Өг-бүле бүрүзү төрүүр 200 хойну алган.

  Улусчу эгелээшкиннер чылында кожууннуң ажыл-ишчи кижилери 2021 чылда кылып чорудар ажылдарны саналдап турар. Ийме, Баян-Тала, Хорум-Даг, Теве-Хая сумуларның тараа болгаш сиген шөлдеринде суггарылга системаларын, Чыргакы, Бажың-Алаак, Шеми сумуларда хой чуур оңгачаларны капитал септээшкинин кылып, катап ажыглалче киирер талазы-биле саналдар бар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2021 чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлааны эрге-чагырга үстүнден куду планнап бадырарын ажыл-агыйжы кижилер манап орбас, тус черниң курлавырларын ажыглаарынга боттарының саналдарын киирер арганы берген.

   

  Реклама