Ажыл-агыйжы ужуражыышкын

  0
  2
  Ажыл-агыйжы ужуражыышкын

  Тывада сайгарлыкчыларның эрге-ажыын камгалаар бүрүн эргелиг төлээ Ренат Ооржак Бии-Хем кожуунга барып, тус черниң сайгарлыкчылары-биле ужуражылганы эрттирген.

  Ужуражылга Бии-Хем кожууннуң чагыргазының хуралдар залынга “төгерик стол” хевиринге болган. Кожуунга биче сайгарлыкчы чорукту боттандырып чорударынга бергедээшкиннерни таварыштырып турар айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

  Бии-Хем кожууннуң девискээринге соталыг харылзааның четкизин калбартыр болгаш интернеттиң шынарын экижидер талазы-биле ажылдарны кылып чорудар талазы-биле айтырыгны тус черниң сайгарлыкчылары ужуражыышкын үезинде көдүргеннер. Чүге дээрге амгы үеде сайгарлыкчы чоруктуң чедиишкинниг болуру харылзааның дүрген болгаш чедингиринден дыка хамааржыр.

  Бии-Хем кожууннуң девискээринде биче сайгарлыкчы чоруктуң бүдүрүлгелерин электри энергиязы-биле хандырарының ачы-дузазының шынарын экижидериниң, банк терминалдарының эвээжиниң айтырыы база элээн чидиг көдүрүлген.

  Тывада сайгарлыкчыларның эрге-ажыын камгалаар бүрүн эргелиг төлээниң Бии-Хем кожуундан хөй-ниити эрге-байдалдыг дузалакчызының соңгулдалары болган. Хууда сайгарлыкчы Э.Н. Чалзып ол хөй-ниити хүлээлгени күүседир дузалакчыга Бии-Хемниң сайгарлыкчыларының мурнундан соңгуттурган.

  Россияның үндүрүглер болгаш сайгарлыкчы чорукка хамааржыр өске-даа хоойлужудулгаларда чаа чүүлдер, сайгарлыкчыларның бүдүрүп үндүрген барааннарының таңмазын кылыры дээш өске-даа айтырыгларга хамаарыштыр семинарларны Бии-Хем кожуунга аңгы эрттирерин дугурушканнар.

  Бии-Хемниң сайгарлыкчыларның чамдыызы Ренат Ооржак-биле ажыл-агыйжы ужуражыышкыннарны хууда бүдүрүлгелеринде шиитпирлээр айтырыгларга хамаарыштыр эрттирген.

  Алгыш-кеш эттеп болбаазырадып турар сайгарлыкчы Ч.М. Донгактың бүдүрүлгезинге Ренат Ооржак барып, ооң ажыл-ижиниң кандыг чоруп турары-биле таныжып көрген.

  Реклама