Ажыл-амыдырал хайныгып турар ужурлуг

  0
  0
  Бөгүнгү аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол регионнуң Культура болгаш Спорт яамыларының удуртукчуларынга сагындырыгны кылып, культура ордулары, көдээ клубтар база спорт залдары ажыл чок, хилис турбас ужурлуг деп кичээндирген. Аңаа ажыл-амыдырал хайныгып, орай дүнеге чедир оюн-тоглаа дыңналып, янзы-бүрү хемчеглер чоруттунган турар ужурлуг.

  Аныяктар ордузун доозары безин республикага амыр эвес айтырыг болганын губернатор демдеглеп, ол хире күш-шыдалды үндүрүп тургаш ажыглалче киирип алган объектиниң долу быра-шинээн көөрү чугула дээрзин чугулалаан.

  Сураглыг спортчуларны, артистерни, хөгжүмчүлерни болгаш өске-даа ат-алдарлыг кижилерни аңаа эртип турар янзы-бүрү төлевилелдер талазы-биле куртаторлар кылдыр быжыглаарын саналдаан. Спорттуң болгаш культураның дөгере объектилери республиканың чонунуң чырыдыышкынынга база кадыкшылының быжыглалынга бараан болуп, а байырлал хүннеринде оларга эртип турар хемчеглерниң саны катап өзер ужурлуг.
  Реклама