Ажыл берикчилериниң дорт киржилгези турда…

  0
  8

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Энергетика,тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының талазы-биле комитединиң даргазы Юрий Ооржак Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кадрлар белеткелиниң талазы-биле сорулгаларының дугайында мынчаар чугаалап турар.

  – Тываның Баштыңы кадрлар белеткелинге, ылаңгыя техниктиг билиглиг, онза кичээңгейни угландырып турар. Ажыл берикчилериниң дорт киржилгези турда кадрлар белеткелиниң үре-түңнелдии көскүзү-биле бедиир деп Шолбан Валерьевичиниң бодалын бүрүнү-биле чүүлдүгзүнер мен. Ол дээрге, доозукчу класстарга профугланыышкын ажылы, бүдүрүлге черлеринге студентилерниң практиктиг өөредилгези-дир. Мооң түңнелинде каяа-даа хереглелдиг, кажанда-даа ажыл-биле хаара туттунар специалисти белеткеп алыр шинектиг болур бис.

  Ландшафт дизайниниң, инженер ажылдарның, дөзевилеп-төлевилээшкинниң азы энергетика адырынга специалистер Тывага чугула херек деп Чазак Даргазы кончуг шын демдеглээн. Студент чылдардан эгелеп, оларны төлевилелдерниң, чижээлээрге, «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» төлевилелдиң боттанылгазынга киириштирип болур.

  Чоокта чаа эрткен күштүг шуурганның соонда, дыка хөй чурттакчылар чырык чок артканда, кадрлар чедишпезиниң айтырыы дагын катап илереп келген. Республиканың одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол кадрлар белеткелин сорулгалыг чорудуп, доозукчуларны доктаамал хайгаарап турарын билир мен. Ол дээрге эки дуржулга, чижек-тир. Адыр аайы-биле комитеттиң даргазы кижи болганымда, кады ажылдап турар коллегаларым-биле ук айтырыгны ажылдажып кылыр мен – деп, Юрий Ооржак бижип турар.

  Реклама