Ажылдар ам-даа уламчылаар

  0
  0

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Кызыл хоорайның аэропортун улам ыңай чаартырының талазы-биле алдынып турар хемчеглерниң дугайында чугаалаан. Февраль 26-дан эгелеп, Кызыл-Абакан аразында үргүлчү ужар авиааргыжылгалар катап эгелээр. Республика Баштыңы Шолбан Кара-Оол Тываның Саң-хөө яамызынга ук авиарейсти деткииринге эргежок чугула 4,8 сая рубльди тывар дугайында даалганы берген турган. Бо болза, аэропорт чаартынган соонда ажылдап эгелээр регионнар аразының бешки маршруду болур.

  – Эки чүүлге дораан чаңчыгар деп улустуң чугаалажыры анаа эвес. Ам бодап олурарга, 10 чыл бурунгаар Тываның авиашугумнарын буураан деп санаан дээрзинге бүзүрээри берге-дир, республика бүдүн комплекизин чидирип, агаар харылзаазы чок регион болуп болур турган-дыр. Мындыг хоозураан өнчү Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга дамчып келген.

  Ол аэропортту камгалап арттырары-биле улуг күжениишкинни үндүреринден аңгыда, бүдүрүлгени хөгжүдери эргежок чугула дээрзинге федералдыг удуртулганы бүзүредип шыдапкан. Дөртен чылдарның дургузунда бир-ле дугаар аэропорттуң ужур-хонар дилиндээн долузу-биле чаарткан, ол ам бүгү-делегей үлегер-майыынга деңнежип турар.

  Самолеттар ужуп үнер дилиндектиң чырык херекселин чоорту чаарткан, тускай техниканы садып алган, акшаландырып турар авиарейстерниң саны өскен, боттуң санавиациязы болгаш өске-даа херек чүүлдер көстүп келген. Аэропорт бүгү-делегей чергелиг эрге-байдалды алган, үргүлчү ужар авиарейстер ажылдап турар. Эң-не кол чүүл – бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты ажыл-биле хандырып турар бүдүрүлге тын оочулап арткан. Ол бүгү хөй чылдарның болгаш чиге сорулгалыг ажылдың түңнели дээрзин уттуп болбас херек.

  Аэропорттуң оон ыңайгы чаартылгазының, делегей чергелиг сөөртүлгелерни аайлаштырарының талазы-биле ажылдар уламчылап турар дээрзин республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалады.

  Аэропорттуң бүгү-делегей чергелиг эрге-байдалы дыка хөй норма-чижектерни сагыырын негээр. Ол дээрге, бүгү-делегей терминалында эрттирилге пунктузун чаагайжыдары, операция кылыр ажыл-чорудулгага чөпшээрелди алыры, үрелиишкин-камгалал албаннарын болгаш өске-даа пунктуларны белениниң шугумунга тургузары-дыр. Төлевилелди амыдыралга боттандырарының өртек-үнези чүс-чүс сая рубль-биле санаттырар. Ынчалзажок, ам безин кылдынган ажылдарны болгаш алдынган түңнелдерни түңнеп тура, Тываның Чазааның командазы тургустунган сорулгаларны Шолбан Валерьевичиниң удуртулгазы-биле күүседип шыдаарын улуг бүзүрел-биле чугаалап болур. Ол бистиң республикавыстың инвестицияларга сорунзалыын бедидер, бүгү-делегей садыг харылзааларының чаа-чаа кедилерин ажыдар, туризм адырын ам-даа бедик деңнелге хөгжүдер арганы бээр – деп, социал четкилерде арынынга Каң-оол Даваа бижээн.

  Реклама