Ажылын “тергиин” деп үнелээр мен

  0
  1

  Тываның Профсоюзтар федерациязының даргазы, Ниити-российжи улусчу фронтунуң штаб кежигүнү Галина Сюрюн республиканың культура адырының 2020 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында бодунуң бодалдарын @tmgnews17 дыңнаткан.

  – Дүүн республиканың культура яамызының түңнел коллегия хуралы болду. Ниити-российжи улусчу фронтунуң культура талазын харыылап турар модератору болганымда, культура адырында тудуг хандырылгазы, капитал септелге ажылдарын кичээнгейге ап турар мен. 2020 чылда “Культураның хүрээлеңи” төлевилел-биле 6 культура объектилеринге капитал септелгелерни чоруткан, Ак-Дашка чаа культура бажыңын база Шагаан-Арыг хоорайга “Он-Кум” мода болгаш костюм театрының оран-савазын туткан. Ол ышкаш 5 уран чүүл школаларында капиталдыг септелгени кылган.

  Республиканың 31 уран чүүл школаларының 23-ге капиталдыг септелге негеттинип турар. 2023 чылга чедир планда 12 уран чүүл школазынга капитал септелге кылыры көрдүнген, ооң иштинде 2021 чылда Хову-Аксының, Тоора-Хемниң уран чүүл школалары кирип турар. Мөрен болгаш Каа-Хем суурда модельдиг библиотекалар ажыглалга кирген, Туранның уран чүүл школазын бүрүнү-биле хөгжүм дериг-херекселдери-биле дерээн дээш кылган ажылдар хөй.

  Эрткен чылдың түңнелдери-биле коллегияның кежигүннери, культураның хоочуннары база бодумнуң таламдан культура яамызының 2020 чылда ажылын “тергиин” деп үнелээр-дир мен. Чүге дээрге, республиканың культура адырының ажылдакчылары: библиотекарьлар, клуб, музей, театр, филармония ажылдакчылары, артистер шупту хамчыктыг аарыг чоруп турар берге үеде багай эвес ажылын көргүскен.

  Эмчилер бистиң чуртталгавысты камгалап турган болза, уран чүүл, культура ажылдакчылары чоннуң сагыш-сеткилин өөртүп, хей-аъдын көдүрүп турганнар. Онлайн чурумга-даа хемчеглерни, олар кызып, 100 хуу күжениишкинниг көргүзүп турганын демдеглээр апаар. Хамчыктыг аарыг-биле демисел чорудуп турган эмчилеривистиң соонда, уран чүүл, культура ажылдакчыларын база демдеглээр болза эки деп бодаар мен. Олар база бо үениң маадырлары-дыр.

  Ол ышкаш профсоюз ажылдакчызы болганымда, культура адырында бир шиитпирлеттинмейн турар айтырыг мени дүвүредип турар. Ол дээрге, хөөмейжилерниң пенсиязының айтырыы-дыр. 2006-2008 чылдарда-ла “ЮНЕСКО”-га “тываларның брендизи” кылдыр камгалаар документилерин ажылдап кылган. Тываның Улустуң хөөмейжизи Конгар-оол Ондар (ам аравыста чок) ону улаштыр кылып, бо талазы-биле дыка хөй ажылды кылган. Ону эчизинге чедир кылып шыдавааны хараадынчыг.

  Ам ол айтырыгны Тыва Үндезин культура төвү, директору Улустуң хөөмейжизи Игорь Көшкендей боттандырар дээш ажылдарны кылып чорудуп турар. Харын-даа келир үеде республикага Хөөмей академиязын тургузар сорулганы салып алган. Ол болдуна берзе, дыка-ла эки. Хөөмейжиниң ажылы дыка айыылдыг, кижиниң кадыкшылынга хоралыг ажыл деп кезээде чугаалап чоруур мен. Ынчангаш бо айтырыгны эчизинге чедирер дээрзинге бүзүрелим улуг.

  Ол ышкаш “Күш-ажылдың хоочуну” деп эрге-байдалды алыры бо үеде дыка нарын апарган. Дыка хөй кижилер, назылап кырааш ол атты ап чадап турар. Республиканың культура адырының ажылдакчылары 301 кижи “Күш-ажылдың хоочуну” атты алган. 30-40 чыл ажылдаан хоочуннар, федералдыг шаңналы чок болза, ол атты алыр эргези чок. Ол дыка хомуданчыг болгаш, кижилер мурнунга ыядынчыг-дыр.

  Дүүн коллегия хуралынга культура сайыдының илеткелинден 2020 чылда культура адырындан 234 кижи шаңнал алганын билдим. Оларның чүгле 4-ү федералдыг шаңналга төлептиг болган. Бо айтырыг чүгле культурага эвес, бүгү адырларның ажылдакчыларынга хамааржыр. Ол чүүл мени дүвүредип турар.

   

  Реклама