Ажытталып ажылдаарларга дуза

  0
  3

  Ажытталып ажылдаар чорукту илередир талазы-биле албан черлер аразының республика комиссиязының кежигүннери Кызыл хоорайның чагыргазының, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика болгаш Саң-хөө яамыларының, Кызылдың чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвүнүң ажылдакчылары-биле «Алексеевский» садыг төвүнге хыналда рейдини эрттирген.

  Садыгларлыг сайгарлыкчыларның 74 садыгжыларының документилерин хынаан. Ажылга кирген дугайында албан ёзугаар документилери чок 10 кижини илередип тыпкан. Ажылга кирген дугайында документилерни долдурарының, күш-ажылчы керээлерни чарарының ужур-дузазының дугайында оларның-биле тайылбыр чугаалажыышкыннарны чоруткаш, ажылга албан ёзузу-биле кирип алырының талазы-биле арга-сүмелерни бергеш, документилерни албан тургузарынга хамаарыштыр сагындырыгларны кылган.

  Ажытталып ажылдаар чорукту илередир талазы-биле албан черлер аразының республика комиссиязының кежигүннери садыгжыларны сайгарлыкчылар албан ёзузу-биле ажылга хүлээп алганын доктааткан хуусаада база катап хынаар.

  Күрүне статистиказының федералдыг албанының сан-чурагайлары ёзугаар алырга, эрткен чылдың 9 айларында Россияга 27 муң хамааты ажылга кирип алганын бадыткаар документилер чокка ажылдап турган. 2019 чылдыынга деңнээрге, 5 муң кижи хөй болган. Аңаа коронавирус аарыг база салдарлыг болганы чугаажок.

  Ажылга кирип алган документилери чокка ажылдап турар хамаатыларның саны-биле Тыва Россияның регионнарының аразында 58-ки черни 2020 чылда ээлеп турган. Тывада мөөңнеп садыглаарының адырында ажылдап турарларның 31,1 хуузунда ажылга кирген дугайында документилери чок. Көдээ ажыл-агый адырында – 16,4 хуу, тудугда – 10,7 хуу.

  Тывага 2020 чылда ажытталып ажылдап турганнарның аразындан 2544 кижиниң ажылга кирген документилерин долдурарынга ажытталып ажылдаар чорукту илередир талазы-биле албар черлер аразының республика комиссиязының кежигүннери дузалажып, оларның ажылга албан ёзузу-биле кирген эрге-ажыын тургускан. А ол дээрге хамаатыларның социал эрге-ажыктарын база камгалааны, аараан таварылгада, шөлээже үнгенде, пенсияже үнгенде күрүнеден чогуур акша төлевирлерни алыр эргелерни магадылааны-дыр.

  Реклама