Азыг диштиг араатанны даялааны дээш

  0
  6

  Бөрүлер-биле демиселди Чаа-Хөл кожууннуң удуртулгазы элээн күштелдирген болгаш бо чылын база кокай аглаашкынын чедиишкинниг чорудуп турар.

  Чыл эгезинден тура аңчылар бөлүү кончуг кажар болгаш угаанныг 17 дайызын амытанны узуткаан. Булуң-Терек сумузунуң аңчы малчыны Кара-Кат Мөнделе малчыннарның мал маганынче халдап турган кыс бөрүнү Хаялыг дагга узуткап чок кылган. Аңчыгга азыг диштиг араатанны даялааны дээш, кожуун чагыргазы шаңнал акшаны тыпсыр деп турар.

  Араатан аң мал ажыл-агыйларынга улуг когарал чедирбезин дээш, 3-4 чыл дургузунда чылдың-на 600-тен эвээш эвес бөрүлерни узуткаар ужурлуг. Ынчангаш ол сорулга-биле республиканың кожууннарынга бөрү аглаар тускай чөпшээрелдиг аңчыларның бригадаларын тургускан. Ол бригадаларда 700 ажыг аңчы бар.

  Реклама