Бүдүрүлге практиказын эрттиргеннер

  0
  1

  Тываның агротехнологиялар техникумунуң сургуулдарын мал ажыл-агыйының ижинге өөредир, чедип алган билиин быжыглаар, мал-маганның ажаап-тежээлдезин таныштырар сорулга-биле республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы, а ол ышкаш Каа-Хем кожууннуң чагыргазы сургуулдарның бүдүрүлге практиказын неделя дургузунда, январь 25-тен 30-ге чедир Ильинка суурга чоруткан.

  Беш-беш кижилиг ийи бөлүктүң көдээ черже үнүүшкүнүн бүдүрүлге өөредилгезиниң мастери О. Олет болгаш улуг мастер А. Адыя уштап-баштап чораан. Сургуулдарны “Каа-Хем” каттышкан бүдүрүлгениң сүт-бараан фермазының ажылчыннары-биле таныштыргаш, «шеф дузазын» көргүзүп кирипкен. Олар профессионал билиглерниң баштайгы чадазын эртип, мал-маганның ажаап-тежээлдезинге киржип, технологиялары-биле танышкан.

  Февраль 1-де сургуулдарның 10 кижилиг үшкү бөлүү: «Автомобиль транспортунуң техниктиг хандырылгазы болгаш септелгези» мергежилдиң ТОРА-04 бөлүү практикаже үнген. Бөлүктүң куратору, башкы Р. Сувактың башталгазы-биле олар февраль 4-ке чедир шаңның арыглалынга база херимнерниң септелгезинге киржип, бызаа кажаазының кырындан харны аштап, дүжүрген.

  Реклама