Бүдүрүлге практиказын малчын коданнарга

  0
  7
  Бүдүрүлге практиказын малчын коданнарга
  Көдээ ажыл-агый угланыышкынныг ортумак профессионал өөредилгениң 157 студентизи республиканың малчын коданнарында бүдүрүлге практиказын эрттирип турар. Мал оолдаашкынының түлүүнде ол дээрге малчыннарга көскү дуза-дыр.

  Шак ынчалдыр, Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң 15 студентизи “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң Эрзин кожуундан киржикчизи малчын өг-бүлеге, а 23 студент төрээн Таңды кожууннуң малчыннарынга дузалажып турар.

  Сарыг-Сеп суурда Тываның агротехнологиялар техникумунуң 19 студентизи Каа-Хем кожууннуң девискээринде ажылдап турар.
  Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң 121 студентизи Кызыл хоорайның чоок-кавызында малчын коданнарда, ол ышкаш республиканың бүгү кожууннарында практиказын эрттирип турарлар.

  Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дамчыткан медээзи-биле, Сүт-Хөл, Эрзин, Кызыл кожууннарга студентилерни немей хаара тудар. Чогум-на бо черлер оларның дузазынга чугула хереглелдиг.

  Кол нуруузунда бүдүрүлге практиказын “Ветеринария», «Зоотехния» болгаш өске-даа мергежилдерниң 3-4 курстарының студентилери эртип турарлар. Олар чедип алган билиглерин практика кырынга быжыглап, ол ышкаш малчыннарның ортузунга санитар-чырыдыышкын ажылын чорудуп турарлар.

  Шак ынчалдыр, студентилер Каа-Хем кожууннуң Чүрек деп черинде арат ажыл-агыйның баазазынга герефорд уксааның мыйыстыг бода малын ажаап-тежээп турары-биле практика кырында танышканнар.

  Кызыл кожууннуң Ээрбек сумузунуң девискээринде арат ажыл-агыйның кажаа-хораазының зоогигиеналыг аштап-арыглалынга дузалашканнар.

  Сакман ажылдары апрель ортанга чедир үргүлчүлээр. Практикалап чоруп турар бүгү студентилер-биле айыыл чок чорук техниказының талазы-биле тайылбыр ажылын чоргускан. Практиканы олар канчаар эрттирип турарын бүдүлге мастерлери үргүлчү хынап турар.
  Реклама