Бүрү бүрүзү аргага үнелиг

  0
  1

  Саазын чыылдазының талазы-биле “Бүрү бүрүзү аргага үнелиг” деп экологтуг акция Тывада доозулган.

  Хөй чылдарның дургузунда ооң организакчызы «Россияның арга-арыг камгалалы» – «Тыва Республиканың арга-арыг камгалалының төвү» федералдыг бюджет албан чери болуп турар. Кандыг-даа экологтуг акцияның сорулгазы болза, кижилерни билиндиреринче, тургустунуп келген чидиг айтырыгларны шиитпирлээринче ыдалаары болур – бойдус курлавырларының өй-хемчээл чок ажыглалы, хем-сугларны болгаш хөрзүннү хирлендирип турары, аң-меңни кадагалап арттырарының чугулазы.

  Саазын артынчылары – ол дээрге кадыг бок артынчыларының үштүң бири-дир, а ооң болбаазырадылгазы долгандыр турар хүрээлелге улуг ажык-дузалыг. Секунда бүрүзүнде-ле бөмбүрзекте арга-арыгны хыдып турар. А бис кандыг дуза чедирип болур бис? Чижээлээрге, саазын чыыл-дазы-даа дижик. Макулатураның ажыглалы арга-ыяшты камнаар арганы бээр. Ынчангаш Тыва Республиканың арга-арыг камгалалының төвү бистиң бөмбүрзектиң арга-арыг байлаан кадагалап арттырары-биле саазын кылыгларының ийиги болбаазырадылгазын идепкейлиг суртаалдап турар.

  Акцияның үезиниң дургузунда 750 килограмм ажыг макулатураны чыгган, ону катап болбаазырадылгаже чоруткан. Өвүр кожууннуң Владимир Шарый-оол аттыг Чаа-Суурнуң ниити-билиг школазы эң хөй хемчээлдиг макулатураны чыып, 300 килограмм хире эрги номнарны болгаш номчуп каапкан солун-сеткүүлдерни төпке дужааган. А Кызыл хоорайның Н.Н. Макаренко аттыг дугаары 15 лицейниң 2 «б» клазының өөреникчизи Ооржак Долгар акцияның эң идепкейлиг киржикчизи болган, ол ийи катап 10 килограмм макулатураны боду эккеп дужааган.

  2022 чылда саазын чыылдазының талазы-биле экологтуг акция уламчылаар.

  Реклама