Бүзүрелден когарал

  0
  3

  Банкыда хенертен өрелиг апарганын сайгарып бээриниң дугайында билдириишкинни Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның улуг назы-харлыг херээжен чурттакчызы тус черниң иштики херектер органнарынче киирген. Ооң-биле банкының ажылдакчылары харылзашкаш,170 муң рубль чээли өрелиг апарганын дыңнатканын, боду банкыдан чээли албаанын херээжен кижи тайылбырлаан.

  Иштики херектер органнарының ажылдакчылары херээжен кижиниң билдириишкинин хүлээп алгаш, ооң бодунуң чөпшээрели чокка хамаатының адынга чээлиниң канчаар кылдына бергенин сайгарып кирипкеннер. Бодунуң банк картазын херээжен кижи төрели аныяк оолга тутсуп, акша уштуп алырын чөпшээреп турганы сайгарылга үезинде илерээн. Оон аңгыда 19 харлыг оол ооң банк картазында акшаны мобилдиг телефон дамчыштыр база уштуп ап болур аргалыг турган.

  Иштики херектер органнарының ажылдакчылары хомудал билдириишкин киирген херээжен кижиниң төрели аныяк оолду туткаш байысаарга, мобильдиг телефон дамчыштыр 150 муң рубль чээлини кылдыртканын билинген. Чээли акшазынга аар өртектиг айфон садып алганын, арткан акшаны хүн бүрүде хереглелинге чарып каапканын база аныяк кижи өчээн.

  Бо таварылгага хамаарыштыр Россия Федерациязының кеземче кодекизиниң 159-ку чүүлүнүң 1-ги кезээ ёзугаар аныяк кижини бузуруушкун херээнге каразып, истелге херээн оттурган. Каразыттырып турар кижиниң буруузун бүрүнү-биле бадыткаар талазы-биле истелге ажылдары уламчылап турар.

  Банк картазын бодундан өске кижилерге тудуспазын, кодун айтып бербезин иштики херектер органнарының ажылдакчылары хамаатыларга үргүлчү тайылбырлап, картазында акшазы чок артып каарындан кичээнирин доктаамал дыңнадып турар. Ынчалза-даа картазын төрелдеринге, таныыр кижилеринге бүзүрээр кижилер эвээш эвес болуп турар. Ада-иезиниң банк карталарын уруг-дарыы алгаш, оларны согур копеек чок арттырып каап турар безин таварылгалар бар.

  Реклама