Бадылаттынган чурумунга дүүштүр

  0
  2
  Бадылаттынган чурумунга дүүштүр

  60-65 хар үези, хоочураан аарыгларлыг, ынчалза-даа соvid-19-тан камгаланып, тарыдар күзелдиг улуска чүнү сүмелеп болур силер? Тарыдар бодалдыг бис, ынчалза-даа коргунчуг база-дыр. Өөм ээзи-биле бо хамчыктың чиик хевирин эрткен улус-тур бис, ындыг кижилер тарылга эртип болур бе?

  Тыва Республиканың Кадык камгалалының яамызы маңаа хамаарыштыр харыызы.

  Чүнүң-даа мурнунда, улуг назылыг улуска вакцина-биле камгаланырын негелделии-биле сүмелеп турарын билзе чогуур. Бир эвес хоочураан аарыгларның келдизи кирген таварылгада, тарылга кылдыртырынче далашпайн, эмнедип турар эмчизиниң сөс-домаан дыңнааны дээре.
  Вакцинаны сыкыртырының бетинде силерни эмчи шинчип көөр ужурлуг. Сонуургаан айтырыгларыңарны аңаа салып болур силер.

  Сыкыртыр вакцинадан корткан херээ чок, ону салып турда кезек үеде эът изип, сыкырткан чери ажып, сөөк-даяк ыстап, баш аартып болур. Бо бүгү илерээшкиннер бичии болгаш эрте бээр.

  Улуг чурттакчы чонга тарылга чорударының бадылаттынган чурумунга дүүштүр, соvid-19-тан аарып каапкан азы ук аарыгны лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелдери-биле шынзыткан таварылгада, ындыг кижилерге тарылга эртерин сүмелевейн турар.

  Эмге таарышпас чүүлдерниң санынга вакцинаның кезектеринге хөлүн эртир таарышпазы, халдавырлыг болгаш халдавыр чок аар аарыглар, хоочураан аарыгларның келдизи кедереп турар үе, 18 харлыг назын, иштелип-саатталган үе хамааржыр.

  Реклама