Бай-Тайга: часкы хову ажылдарынга белеткел

  0
  8
  Бай-Тайга: часкы хову ажылдарынга белеткел

  Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының техниктиг хыналда килдизи кожууннарда тараа ажыл-агый бүдүрүлгелериниң часкы хову ажылдарынга белеткелиниң хыналдазын чорудуп турар.

  Бир эвес Бай-Тайга кожуунну алыр болза, часкы хову ажылдарынга белеткел амгы үеде кидин түлүк деп чугаалап болур. Тус черде агаар-бойдустуң байдалы база часкы хову ажылдарын элээн эрте чорударынга таарымчалыг хире болуп, хар эрте-ле эрээн, агаар чылыг. Тараажылары агаар-бойдус хову-шөлдерже чайгаар-ла чалап турар дег кынны берген.
  Бай-Тайгада тараа шөлдери ниитизи-биле 1144 гектар.

  2021 чылда 820 гектар черге тараа аймаан тарып өстүрерин планнаан. Ооң иштинде кызыл-тасты – 30 гектар, арбайны – 50 гектар, суланы – 740 гектар шөлге тарып өстүрер.

  Тараа культураларының үрезиннеринге ниити хереглел – 116,4 тонна. 30 гектар тарылга шөлүнге 5,4 тонна кызыл-тас үрезинин, 50 гектар черге 9,0 тонна арбай, 740 гектар шөлге 102 тонна сула үрезинин бо чазын чажар.

  Үрезинге хереглелди долузу-биле хандырар дээш, Хакас Республикада «Хакагроторг» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел-биле керээни чарып, 2705 муң рубльге үрезинни немей садып алыр деп турар.
  Бо часкы хову ажылдарын агаар-бойдустуң таарымчалыг үезинде чорудар дээш, машина-техниканың белеткелинче улуг кичээнгейни салган. Ажыл-агыйларның шупту хевирлери 62 санныг тускай машина-техниканы часкы хову ажылдаарынга ажыглаар. Амгы үеде техниканың 80 хуузу бо дораан-даа ажыглаарынга белен. Оларның аразында
  30 трактор, 10 андазын, 4 үрезин чажар машина дээш өске-даа техника аймаа бар.

  Машиналарга болгаш тракторларга кывар-чаар материалдарның четчир курлавырын тургузар талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп турар. Баш бурунгаар санаашкыннар ёзугаар чүгле солярка 16,4 тонна херек. Ону садып алырынга 820 муң рубльди үндүрерин планнаан. Мында берге чүүл – часкы хову ажылдарының үезинде бензин, солярканың өртээниң улгады бээри.

  Бай-Тайга кожуунуң тарылга шөлдеринде 8 суггарылга системазы бар. Оларны ыяш-даш, дой-довурак болгаш боктан аштаарынга бүгү хевирлерниң ажыл-агыйларын, чурттакчы чонну хаара тудар.

  Реклама