Бай-Тайгаже сургакчылаашкын

  0
  13
  Бай-Тайгаже сургакчылаашкын

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа Бай-Тайга кожуунга албан ажыл-херээниң аайы-биле сургакчылап чораан.

  Бай-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Борбак-оол Салчак болгаш кожууннуң чагырга даргазы Чимисмаа Кашпык-оол олар-биле Дээди Хуралдың удуртукчузу ужурашкан. Бо чылын төрүүр мал оолдаашкыны кандыг чоруп турары, часкы хову ажылдарынга белеткел база 2021 чылда тудар тудуглар дээш тус черниң өске-даа чугула айтырыгларын сайгарып чугаалашканнар.

  Бо чылын бай-тайгажылар элээн каш төлевилелдерни боттандырар сорулгалыг. “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелиниң деткимчези-биле эрткен чылын Бай-Тайга кожууннуң Хемчик сумузунга биче хүреш залын туткан, а 2021 чылда Шуй сумуга база ындыг хүреш залын тудар. Тываның көскү совет болгаш партийжи күрүне ажылдакчызы чораан Күжүгет Серээевич Шойгу аттыг сесерликти чаагайжыды тудары база планнаттынган. Тудуг материалдарын садып алыры дээш өске-даа белеткел ажылдары амгы үеде эгелээн.

  Шуй ортумак школазының чаа бажыңын чоокку чылдарда тудар сорулга база салдынган. Ооң төлевилел-смета документизин ажылдап кылган. Бай-Тайга кожууннуң удуртукчулары бо айтырыгга деткимчени көргүзерин тыва парламентиниң удуртукчузундан дилээннер.

  “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның төлевилелдериниң шугуму-биле Бай-Тайга кожуунга чорудар айтырыгларны база Кан-оол Даваа кожууннуң удуртукчулары-биле сайгарып чугаалашкан. “Бичии уруглар спорту” деп партийжи төлевилелдиң акша-хөреңгизи-биле кожууннуң үш школазының спорт залдарының капитал септелгезин чоруткан. Регион чергелиг «Живу. Люблю. Горжусь» деп партийжи төлевилелдиң 200 муң рубль акшазы-биле эрткен 2020 чылда Тээли суурнуң парыгының сценазын чаагайжыды туткан. “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның регион организациязының Бай-Тайга кожуунда салбыры 2021 чылда партийжи төлевилелдерге идепкейлиг киришкеш, кожууннуң сумуларында девискээрни чаагайжыдар талазы-биле дөрт төлевилелди боттандырар деп турар.

  Бай-Тайга кожууннуң сезен чыл юбилейин, Тээли ортумак школазының сезен беш чылын, Тываның билдингир күрүне ажылдакчызы Күжүгет Серээевич Шойгунуң 100 харын демдеглеп эрттирер 2021 чылда бай-тайгажыларга деткимчени “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның Тыва регион организациязы көргүзерин Кан-оол Даваа аазаан.

  Реклама