Байырлал хүнү турзажок…

  0
  1

  Кызылга чеже-даа байырлал хүнү турза, мэрияның администрация-хайгаарал талазы-биле эргелели рейд ажыл-хемчеглерин чоруткан.

  Кожаларының дааш-шимээниинге база улус удутпайн турарынга хамаарыштыр чурттакчыларның киирген хомудалдарынга үндезилеп, эргелелдиң ажылдакчылары сес адреске хыналданы чоруткаш, бирээзинге дааш-шимээн үндүрүп турганы дээш протоколду долдурган.

  Үш таварылгада чурттакчылар-биле сагындырыглыг чугааны кылган, үш квартираның ээлеринге хамаарыштыр протокол долдурганының дугайында дыңнадыгны арттырган. Бир таварылгада хонуктап дужаап турган квартираны узун хуусаалыг хөлезилелде бергени илерээн.

  Байырлал хүннеринде кайы хамаан чок черлерге садыглаашкын чорудар улустуң саны немежи бээр. Оларның бирээзинге хамаарыштыр протоколду долдурган, ийизи-биле сагындырыглыг, өөредиглиг чугааны кылган.

  Ол ышкаш эргелелдиң ажылдакчылары Правобережная, 8 кудумчузунда тудуг богун мөөңей төп турарының барымдаазын илереткеш, буруулуг кижилерге февраль 15-ке чедир илереттинген хажыдыышкыннарны чок кылырын айыткан.

  Хирлиг суук коммунал артынчыларын душкан-на черинге төгер чаңчыл Кызыл хоорайның хоочураан хажыдыышкыннарының бирээзи. Бо удаада база рейдиниң киржикчилери ындыг хажыдыышкынны Энергетиктер кудумчузунуң 1 дугаар бажыңындан илереткен. Бажыңның чурттакчылары суук бок төгер септиктиң чогунга сылдаглааннар. Ук бажыңны ажаап-тежээп турар эргелеп-башкырылга компаниязынга хажыдыышкынны эдериниң дугайында негелдени кирген.

  Реклама