Барыын кожууннарның улусчу төлевилелдери

  0
  0
  Тываның Баштыңының Администрациязы база Тыва Республика Чазааның Аппарадының Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелели биле республиканың Экономика яамызы Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурга “Төлевилелди тургузары: эгелээринден доозарынга чедир” деп темага өөредилге семинарны эрттиргеннер.

  Бо семинарны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2021 чылды – Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлааны-биле холбаштыр организастаан.

  Семинарга Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарның болгаш Ак-Довурак хоорайның кожуун болгаш суму чагыргаларының төлевилел командаларының 47 специалистери киришкен.

  Барыын-Хемчик кожууннуң чурттакчы чонунуң чыыштарынга идип үндүрген улусчу төлевилелдер-биле семинарга чыылганнарны Барыын-Хемчиктиң төлээлери таныштырган.

  Бижиктиг-Хая сумунуң девискээринде эрте бурунгу кижи көжээ чоогунуң девискээринге «Кижи көжээ» деп турисчи комплексти тургузар талазы-биле улусчу төлевилел дугайында Игорь Монгуш чугаалап берген.
  Барлык суму чагыргазының даргазы Олег Куулар «Бичии уруглар ойнаар шөл”, Ак сумунуң чагырыкчызы Буян Ооржак “Көдээ амыдырал бажыңы” деп улусчу төлевилелдерни семинарның киржикчилеринге тайылбырлаан. Кызыл-Мажалык суурга хоккей шөлү кылыры, Суглуг-Ой аржаанның девискээрин чаагайжыды тудары дээш өске-даа улусчу төлевилелдерни Барыын-Хемчик кожууннуң чурттакчылары саналдаан болган.

  Бай-Тайга кожууннуң төлевилекчилер командазын кожууннуң чагырга даргазы Чимисмаа Кашпык-оол боду баштап келген. Хемчик суурга сүт болбаазырадыр биче цехти тургузар, Күжүгет Шойгунуң 100 хары-биле холбаштыр Бай-Тал суурнуң чоогунда аржаан девискээринге сесерликти чаагайжыды тудар, ус-шеверлер чурту Кызыл-Даг сумуга “Кызыл-Даг – чонар-даш чурту” деп атты тыпсыр талазы-биле улусчу эгелээшкиннер дугайында ол чугаалаан.

  Ак-Довурак хоорайның чурттакчыларының саналдааны 10 улусчу төлевилелдерниң аразындан эң эки төлевилелдерни шилип алыр талазы-биле онлайн бадылаашкын бо хүннерде чоруп, “Хүрээ девискээринге парк зоназы” деп төлевилел хөй бадылаашкынны ап турарын Ак-Довурак хоорайның чагырга даргазының оралакчызы Чодураа Ооржак дыңнаткан.

  Тываның Баштыңының Администрациязы база Тыва Республика Чазааның Аппарадының Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелели биле республиканың Экономика яамызы яамызының специалистери улусчу төлевилелдерни ажылдап кылырынга болгаш шилип алырынга арга-сүмени семинарның киржикчилеринге берген.
  Реклама