Баш бурунгаар хуваап эгелээн

  0
  2

  Доозукчу студентилерниң ёзулуг специалист апаарынга чедир эвээш үе арткан. Факультеттер доозукчуларының каяа ажылдаарын баш бурунгаар хуваар ажылды чорудуп эгелээн. Ол дээрге Тываның күрүне университединиң боттарының доозукчуларын ажыл-агыйга кирип алырынга дузалаар сорулгалыг болгаш системалыг ажылының бир кезээ болур.

  ТывКУ-нуң төөгү факультедин бо чылын 55 аныяктар доозар. Студент бүрүзү бодунуң дугайында таныштырылганы, Кызылдың болгаш республиканың школаларынга практика үезинде чедип алган чаңчылдарының дугайында чугаалааш, келир үедеги планнары-биле үлешкен. Оларның хөй кезии төрээн кожууннарының школаларынга ажылдаар күзелин илереткен, а чамдыктары ТывКУ-нуң магистратуразынга улаштыр өөренир планныг болган.

  Университеттиң доозукчулары – аныяк специалистерни хуваар хемчеглерге ажыл берикчилери база кээп турар. Национал музейниң «Алдын Дошка» деп салбырының эргелекчизи Рамиль Харунов төөгү факультединиң 2021 чылдың доозукчулары-биле ужуражып чугаалашкан.

  ТывКУ-нуң маркетинг болгаш доозукчуларны ажыл-агыйга тургузар демнежилге төвүнүң удуртукчузу Ай-Суу Ооржак, декан болгаш башкылар ажыл-агыйга кирип алырының айтырыглары-биле холбашкан сүмелерни, кичээнгейге алыр ужурлуг сагындырыгларны берген.
  Кызылдың педагогика колледжиниң 107 аныяк специалистериниң ажылдаар черлерин баш бурунгаар хуваап каан. Доозукчуларың 18,7 хуузу чедип алган мергежили-биле, 9 хуузу тускай сорулгалыг угланыышкыны-биле ажылдаар, 60 хуузу ТывКУ-га, 5 хуузу Россияның дээди өөредилгелиг албан черлеринге улаштыр өөренирин планнап турар. Колледжтиң доозукчуларының 3 хуузу өөренмишаан, капсырлаштыр ажылдап турар.

  ТывКУ-нуң шупту факультеттериниң доозукчуларынга баш бурунгаар хуваалданы эрттирип турар.

  Реклама